Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

V souvislosti s onemocněním COVID-19 platí ve všech nemocnicích KNL až do odvolání tato mimořádná opatření.

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Akreditace ČIA laboratoří

Akreditace ČIA laboratoří

Management Krajské nemocnice Liberec ve druhé polovině roku 2012 rozhodl o zahájení kroků s cílem standardizovat všechny laboratorní procesy. Dle požadavků legislativy a zdravotních pojišťoven byl již v průběhu roku 2012 zavedený systém řízení kvality rozšířen o pravidla definovaná ČSN EN ISO 15189. Půlroční intenzivní příprava všech zaměstnanců  laboratoří byla završena přihlášením a následně úspěšným absolvováním AKREDITACE ČIA. V roce 2016 všechny laboratoře KNL,a.s. získaly certifikát ČIA dle nově aktualizované normy ČSN EN ISO 15 189: 2013.

Centrum laboratorní medicíny ( CLM) nemocnice Liberec

Certifikát: Certifikát CLM        Akreditované metody: Příloha Certifikátu CLM

Certifikát: Certifikát CLM EN        Akreditované metody: Příloha Certifikátu CLM EN

Platnost od: 04.02.2021

Platnost do: 04.02.2026

 

Centrum PATOS nemocnice Liberec

Certifikát: Certifikát PATOS    Akreditované metody: Příloha PATOS

Certifikát: Certifikát PATOS EN    Akreditované metody: Příloha PATOS EN

Platnost od: 04.02.2021

Platnost do: 04.02.2026

 

Laboratoř klinické biochemie a hematologie nemocnice Turnov

Certifikát: Certifikát OKBH      Akreditované metody: Příloha certifikátu

Platnost od: 14.2.2017

Platnost do: 14.2.2022

Akreditace ČIA je potvrzení nezávislosti, objektivity a odborné způsobilosti subjektu pro vykonávání definovaných činností. Akreditace ČIA znamená zvýšení důvěry v dodržování potřebné úrovně jakosti poskytovaných služeb.

Přínos akreditace ČIA pro KNL,a.s.

 • jistota zákazníka v deklarovanou kvalitu nabídky akreditovaných subjektů
 • trvalý rozvoj systému jakosti v akreditovaných subjektech podporovaných pravidelným dozorem nad   dodržováním akreditačních kritérií
 • neustálé zvyšování jakosti služeb, růst dovedností personálu a lepší technické zabezpečení činnosti akreditovaných subjektů
 • akreditace je v některých případech nutná podmínka k autorizaci
 • ekonomický efekt, a to jak z pohledu akreditovaných subjektů a jejich zákazníků, tak i z pohledu ochrany veřejného zájmu
 • zjednodušený přístup na trhy

Informace o akreditační společnosti najdete na: www.cia.cz

Akreditací laboratoří je garantována kvalita našich laboratorních výsledků, která je  jedním ze základních pilířů stability KNL,a.s.

Kvalita očima pacientů (KOP)

V měsíci říjnu roku 2017 byl již po osmé uskutečněn v KNL,a.s. průzkum KVALITA OČIMA PACIENTŮ. V každém roce jsme postupně zaznamenávali zvyšování kvality.

Největší pochvalu za výsledky výzkumu projektu Kvalita Očima Pacientů (KOP), do níž se Krajská nemocnice Liberec (KNL) zapojila po osmé, dostali především sestřičky a lékaři. Jak vyplynulo z výsledků šetření, pacienti jsou v KNL spokojeni s tím, jak s nimi personál komunikuje nebo jakým způsobem se snaží rozptýlit jejich obavy. Pacienti ocenili především to, že s nimi zdravotnický personál komunikuje lidsky a srozumitelně. „V hodnocení obou profesních skupin – lékařů a sester – dochází k dlouhodobému zlepšování,“ řekla manažerka kvality Krajské nemocnice Liberec PhDr. Eva Nesládková, MBA.

Šetření probíhalo podruhé současně v liberecké a turnovské nemocnici. Krajská nemocnice Liberec jako celek potvrdila významně nadstandardní kvalitu služeb a dosáhla ratingu A .

„Výsledků šetření si velmi ceníme už proto, že je to nezávislé hodnocení pacientů, ze kterého plyne, že jsou spokojeni s péči poskytovanou v našich nemocnicích,“ ocenil výsledky generální ředitel a předseda představenstva KNL, a.s. MUDr. Richard Lukáš Ph.D.

Ředitelka pro ošetřovatelskou péče KNL, a.s. Mgr. Marie Fryaufová hodnocení velmi potěšilo: „Hodnocení pacientů si nesmírně vážím a těší mne to zejména v současném složitém období, kdy se potýkáme s nedostatkem sester a ošetřovatelského personálu. V uplynulých letech jsme optimalizovali systém vzdělávání v komunikačních dovednostech a prevenci syndromu vyhoření, tak věřím, že i v této oblasti pomáháme našim zaměstnancům lépe zvládat pracovní nasazení v tomto fyzicky i psychicky velmi náročném povolání.“

Na výsledcích je cenné to, že ke statisticky významnému zlepšení došlo u tzv. měkkých dovedností personálu v dimenzi „respekt-ohled-úcta k pacientům“, jejichž zlepšování není snadné a obvykle vyžadují trpělivou a systematickou spolupráci managementu a personálu nemocnice. K tomu nepochybně přispívá skutečnost, že nemocnice se pravidelně zapojuje do projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ a pracuje se zpětnou vazbou od pacientů již od roku 2008,“ uvedl k výsledkům šetření řešitel projektu RNDr. Tomáš Raiter.

Současným našim cílem je nejen neustále pracovat na zvyšování kvality poskytované péče, trvale zlepšovat komfort poskytované péče pro našeho pacienta i zlepšovat komunikaci s našimi pacienty. Věříme, že naše snaha bude úspěšná a dosažené ocenění si udržíme i v dalších letech.

Logo KOP - plna velikost

 

 

Informace o společnosti najdete na: www.hodnoceni-nemocnic.cz

Akreditace SAK, o. p. s

Dalším krokem ke zvyšování kvality bylo doplnění procesů dle akreditačních standardů SAK, o. p. s., při kterém externí organizace (obvykle nestátní) hodnotí zdravotnické zařízení a posuzuje, do jaké míry toto zařízení postupuje ve shodě s požadavky na zvyšování kvality péče. Akreditace je obvykle dobrovolná.

Akreditace slouží hodnocenému zařízení k tomu, aby je jasně zavázalo ke zvyšování kvality péče o klienty, k zajišťování bezpečí prostředí, ve kterém je péče poskytována, a k systematické snaze o snižování množství rizik pro klienty i pro zaměstnance. Akreditace je nástroj k hodnocení i řízení kvality v nemocnici.

V červnu 2019 nezávislá odborná komise sledovala dodržování standardů.

Komise v průběhu reakreditačního šetření prověřovala v KNL dodržování standardů rozčleněných do třinácti okruhů standardů:

 • Resortní bezpečnostní cíle
 • Práva pacientů a jejich edukace
 • Dostupnost a kontinuita péče
 • Diagnostická péče
 • Terapeutická péče
 • Anesteziologická a chirurgická péče
 • Objednávání, předepisování a podávání léků a léčiv
 • Hygiena nemocničního prostředí a protiepidemická opatření
 • Řízení a správa
 • Řízení kvality a bezpečí
 • Bezpečí prostředí
 • Informace a komunikace
 • Řízení lidských zdrojů

Komise posuzuje proces řízení KNL s ohledem na řízení kvality a bezpečí poskytovaných služeb, provedla revizi vnitřních dokumentů, zejména se pak soustředila na jejich dodržování.

Stopař
Komise vyhodnocuje celý proces zajištění kvality péče a bezpečí pacienta při poskytování zdravotní péče. Významnou roli hraje využití metody Stopař. Po dobu šetření bylo prověřeno vedení dokumentace celého procesu poskytování zdravotní péče zvoleného pacienta, zajištění bezpečného systému zásobování léky, snižování rizika nemocniční nákazy, zajištění fyzického bezpečí (pády, požár, poškození zdravotnickou technikou), snižování rizika vzniku mimořádných událostí, dodržování práv pacientů, dokonalá ochrana důvěrných dat o pacientech, zajištění návaznosti zdravotní péče (práce s informacemi).

 

Logo SAK - plna velikost

Platnost od: 07.06.2019
Platnost do: 06.06.2022

Informace o akreditační společnosti najdete na: www.sakcr.cz

Certifikace sterilizace

Oddělení centrální sterilizace nemocnice Turnov a Sterilizační centrum nemocnice Liberec

Předmět certifikace Sterilizace zdravotních prostředků

ČSN EN ISO 13485 ed 2:2016 certifikát CQS

Certifikát CQS ČR Liberec, Turnov

ISO 13485:2016 certifikát IQ Net

Certifikát IQ Net Liberec, Turnov

Platnost od: 17.03.2019

Platnost do: 16.03.2022

KNL dovršila tak úspěšně dlouhodobý proces kvality na těchto oddělení  a úspěšně absolvovali audit certifikačního orgánu. Oddělení tak získala certifikát kvality dle normy ČSN EN ISO 13485:2016 pro sterilizaci zdravotnických prostředků. Jedná se o mezinárodně uznávanou normu řízení kvality pro zdravotnické prostředky.

Oddělení se svými úkoly a zaměřením řadí mezi složky prevence nemocničních nákaz a představuje i jeden ze základních aspektů komplexní zdravotní péče.

Předmětem činnosti pracoviště je komplexní předsterilizační příprava, kompletace balení, sterilizace v moderních přístrojích. Výsledkem musí být sterilní zdravotnický prostředek. K zabezpečení tohoto požadavku je oddělení vybaveno moderní sterilizační technikou.

Politika kvality KNL,a.s., kterou nastavil vrcholový management nemocnice společně s manažerkou kvality tak umožnila nemocnici získat tento významný certifikát.  Nemocnice opět dokázala svým klientům, že splňuje nejvyšší požadavky na kvalitu. A dobře nastavené procesy pak zajistí poskytování ještě kvalitnějších služeb v oblasti sterilizace lékařům i pacientům.

V březnu proběhl na těchto oddělení recertifikační audit, kdy oddělení znovu obhájila nastavený systém řízení kvality dle mezinárodní normy ČSN EN ISO 13 485.