Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
 • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
 • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
 • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
  podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
 • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
 • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
 •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Kvalita a bezpečí

Dodržujeme a zvyšujeme standardy ve všem, co děláme

 • Resortní bezpečnostní cíle Ministerstva zdravotnictví ČR jako priorita
 • Odborně a metodicky specializovaná Rada pro kvalitu

 

Dlouhodobost, důslednost a tvrdá každodenní práce na všech úrovních tvoří základ řízení kvality nejen u nás, ale prakticky v každém oboru. Kvalita má mnoho rovin – od přístrojového vybavení, odbornosti lékařských postupů přes bezpečnost provozu až po subjektivní dojem pacienta při respektování jeho přání a důstojnosti. Snažíme se tyto roviny změřit a systematicky zlepšovat. Někde to jde nákupem a obnovou vybavení, prosazováním standardů, získáváním certifikátů, akreditací a důslednými kontrolami. Skutečný výstup kvality v podobě vyléčených a spokojených pacientů je však v rukou týmu celé nemocnice, který se snažíme naší metodickou prací podporovat.

Kontakt

Manažer kvality PhDr. Eva Nesládková, MBA
Tel.: +420 485 312 867
E-mail: eva.nesladkova@nemlib.cz

O řízení kvality

Hlavním cílem celého systému poskytování zdravotní péče v ČR je poskytování zdravotní péče v očekávané kvalitě při dosažení maximální efektivnosti alokace zdrojů.

V souladu s tímto cílem a hlavní činností Krajské nemocnice Liberec, a. s. klademe velký důraz na neustálé zvyšování kvality poskytovaných služeb a také na naplnění očekávání pacientů, a to především v oblastech:

 • bezpečí pacienta, úcty a respektu k pacientovi
 • poskytování informací (a komunikace) o nemoci, prognóze, poskytované péči, o tom, jak se chovat po propuštění ze zdravotnického zařízení apod.
 • zahrnutí pacientů do rozhodování
 • příjemného prostředí v nemocnici
 • dostupnosti a doby čekání na poskytnutí péče

za podmínek:

 • minimalizace rizik při poskytování péče
 • efektivity, ekonomičnosti, optimálního využití všech zdrojů
 • koordinace všech procesů, činností (postupů)
 • spoluúčasti všech zaměstnanců společnosti (každý ovlivňuje svojí činností přímo či nepřímo výslednou kvalitu péče)
 • dobré komunikace, efektivity řízení

Míra naplňování těchto očekávání, tedy přinášení očekávaného užitku, je vnímána každým pacientem subjektivně, ale je nutné, aby byla podložena i objektivně. Objektivní vyjádření užitku péče musí být měřitelné, a to prostřednictvím zavedení systému kontroly výsledků – tedy systému řízení kvality (měření, řízení a stálé zvyšování kvality), a také předkládáním důkazů o tom (vyhodnocování parametrů kvality péče a parametrů procesů, vedení záznamů, hodnocení spokojenosti pacientů).

Jedním z důležitých nástrojů sledování účinnosti procesů v nemocnici je sledování definovaných indikátorů a parametrů. Prováděné externí audity pravidelně posuzují míru plnění požadavků přijatých norem kvality.

Proces řízení kvality je nikdy nekončící proces. Manažer kvality v naší nemocnici vyhledává další možnosti vážící se ke zvyšování spokojenosti jak klientů, tak i zaměstnanců nemocnice.

Nemocnice Liberec získává mezinárodně platné akreditace zdravotnického zařízení, které zaručují dodržování jasně definovaných standardů.

Etický kodex sester

Etický kodex lékařů

Schema QMS