Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Nukleární medicína

Diagnostika a léčba pomocí radiofarmak

Oddělení nukleární medicíny se nachází v nové budově R v areálu KNL.

Nové oddělení ONM a jeho přístrojové vybavení umožňuje provádět téměř kompletní spektrum vyšetření i léčby, které nukleární medicína v současné době nabízí.

K dispozici máme následující přístrojové vybavení:

 • tomografická gamakamera Symbia EVO od firmy Siemens
 • tomografická gamakamera Discovery NM/CT 670 od firmy GE Healthcare
 • PET/CT skener Biograph Vision 600 od firmy Siemens

 

Diagnostika

Současné přístrojové vybavení ONM umožňuje provádět velkou většinu moderních vyšetření nukleární medicíny. Nově instalovaný, jeden z nejmodernějších PET/CT skenerů, dává možnost provádět prakticky plnou paletu pozitronových vyšetření.

Provádíme vyšetření za využití 2-[18F]FDG a rovněž [68Ga]Ga-PSMA a [68Ga]Ga-DOTA-TOC.

Terapie

V současnosti jsme schopni ambulantní terapeutické aplikace radiofarmak u kostních metastáz (např. přípravek Xofigo).

Do budoucna připravujeme terapii [177Lu]Lu-PSMA u vybraných pacientů s karcinomem prostaty.

 

Náplň práce na ONM je v diagnostické i terapeutické části dána požadavky kliniků – dle potřeby jsme schopni a ochotni zavést do praxe jakékoliv dostupné metody (pokud budou k dispozici adekvátní radiofarmaka a způsob úhrady).

Aktuálně

Po proběhlém stěhování se Oddělení nukleární medicíny nachází v nové budově R, která je situována v těsném sousedství bývalé budovy oddělení (budova O). Zde probíhá již běžný provoz klasické nukleární medicíny.

Všechny nové přístroje jsou již funkční a v provozu. PET/CT je využíván denně v plnohodnotném rutinním provozu.

V měsíci dubnu byl nainstalován a zprovozněn generátor pro přípravu radiofarmak značených 68Ga – konkrétně [68Ga]Ga-PSMA-11 pro diagnostiku karcinomu prostaty a lézí pozitivních na PSMA a [68Ga]Ga-DOTA-TOC pro diagnostiku gastroenteropankreatických neuroendokrinních nádorů a lézí s nadměrnou expresí SSTR. Přijímáme objednávky na oba typy vyšetření.

 

Žádanky pro lékaře KNL jsou dostupné v Medicalcu a lze je vyplnit následujícím způsobem:

1. V levé liště Medicalcu “Hlavní panel” – “Výběr pacienta” – “Žádanky“.

2. V sekci “Oblíbené typy žádanek” sjet až na konec řady a vybrat “… další detailní výběr žádanek“.

3. V nově naskočivší sekci níže “Detailní výběr žádanky” vyplnit políčka.

 • Typ: 051 Izotopové vyšetření
 • Spec.: vybrat dle požadovaného vyšetření (např. 200 PET-CT FDG trup)
 • Provádějící pracoviště: ONMA Ambulance ONM (pokud zvolíte nevhodně “9801 Externě zažádáno” nelze poté u nás spojit žádanku s objednávkou)

V tomto kroku si lze uložit žádanku do oblíbených stisknutím tlačítka “Zařadit” hned vedle sekce “Detailní výběr žádanky” (zároveň s tím smazat starou žádanku v této sekci tlačítkem “Vyřadit” – pokud takovou máte uloženou – aby již příště byla žádánka správná). Poté již bude správná žádanka v sekci “Oblíbené typy žádanek” a můžete ji vybírat i příště.

4. Žádanku otevřít stisknutím “Nový

5. Vyplnit žádanku dle zvyklostí a náležitostí šablony, která je vložena automaticky na základě zadání specifikace v kroku č. 3.

 

Další možností je v kroku č. 3 zvolit

 • Typ: 051 Izotopové vyšetření
 • Spec.: 000 Izotopové vyšetření
 • Provádějící pracoviště: ONMA Ambulance ONM (pokud zvolíte nevhodně “9801 Externě zažádáno” nelze poté u nás spojit žádanku s objednávkou)

Poté je nutné po otevření žádanky stiskem “Nový” ve spodní sekci “Šablony” otočeným trojúhelníčkem (rozbalení nabídky) zvolit typ šablony pro vyšetření a postupovat dále k jejímu vyplnění:

 • Žádanka ONM – 051 – PET/CT FDG (PET FDG)
 • Žádanka ONM – 051 – PET/CT Ga-DOTA-TOC (PET GA-DOTA-TOC)
 • Žádanka ONM – 051 – PET/CT Ga-PSMA (PET-GA-PSMA)
 • Žádanka ONM – 051 – SCINTI (SCINTI)
 • Žádanka ONM – 051 – TERAPIE (TERAPIE)

 

Termín objednaného vyšetření

Naleznete v Medicalcu v levé liště “Hlavní panel” – “Výběr pacienta” – “Klinické události”. Pro viditelnost objednávky je nutné mít zaškurtnutnuté “ONM Oddělení nukleární medicíny” nebo “Vše” v sekci “Pokročilé filtry” – “Kliniky / oddělení” na spodní liště, anebo do filtru položek v horní části napsat “ONM“.

Žádanky pro ostatní lékaře jsou k dispozici na této webové stránce, ke konci v sekci “Dokumenty” – “Žádanky na vyšetření“.

Žádanky prosíme předem, na jejich základě objednáme pacienta.

Kontakty a ordinační hodiny

Kontakt

Objednávání pacientů: +420 485 312 702
Primář oddělení: +420 485 312 731
Vrchní sestra oddělení: +420 485 312 808
Email: nuklearni.medicina@nemlib.cz

Objednávky přijímáme telefonicky v době 7:00–15:00 

Výsledky vyšetření STATIM jsou k dispozici zpravidla ihned – do 15 minut u scintigrafických vyšetření a do 2–3 hodin u vyšetření PET/CT.

Ostatní výsledky jsou lékařům KNL k dispozici do dvou dnů v NIS.

Externím lékařům výsledky odesíláme zpravidla následující den poštou nebo na vyžádání i elektronicky (zakódovaným emailem nebo do datové schránky).

Budova R
Podlaží 1. NP
Součásti pracoviště
O nás

Informace pro lékaře

Všechna vyšetření NM jsou dnes již dostatečně známá a není potřeba je podrobně popisovat. Zde uvádíme jenom stručný souhrn nejdůležitějších informací.

Všechna vyšetření na ONM

Objednávající lékař musí být seznámen s indikacemi a kontraindikacemi vyšetření, musí pacienta orientačně seznámit s vyšetřením a jeho přínosem, pacient musí být poučen o přípravě před vyšetřením. V případě nejasností je vhodné konzultovat lékaře ONM.

Žádanka na vyšetření musí být dodána na ONM předem, nejlépe v elektronické podobě.

Doprava: Pokud pacient přijíždí sanitou, je potřeba vystavit doklad k odvozu na vyšetření i z vyšetření.

Pacient by měl být poučen, že se zdrží na vyšetření delší dobu – dle typu vyšetření jednu až několik hodin.

Výsledky vyšetření jsou zpravidla k dispozici do 24–48 hodin, výjimečně může zpracování nálezu trvat déle. Nálezy odesíláme zejména elektronicky – vždy na adresu vyžadujícího lékaře, popřípadě na vyžádání i jinému lékaři nebo pacientovi.

Relativní kontraindikací všech vyšetření nukleární medicíny je gravidita (v nutných případech je možné provést vyšetření po domluvě s lékařem ONM). Kojení je nutné u většiny vyšetření přerušit na hodiny až 1–3 dny.

Pokud budete bezprostředně po vyšetření cestovat do ciziny, nechte si v recepci ONM vystavit potvrzení o aplikaci radioaktivní látky, abyste předešli případným komplikacím na letišti či na hranicích.

PET/CT

Podobně jako u všech ostatních vyšetření v nukleární medicíně, PET skener je pouze snímacím zařízením záření vycházejícího z radionuklidů aplikovaných do pacienta.

Pro vyšetření je proto rozhodující radiofarmakum (glukóza, cholin, apod.) s navázaným radionuklidem (18F, 68Ga apod.) a jeho distribuce v organismu.

Indikace jsou proto rozdělené podle radiofarmak.

[68Ga]Ga-PSMA-11 – PET/CT vyšetření

Indikace

Diferencované nádory prostaty, které mají zvýšenou expresi prostatického specifického membránového antigenu.

 • Primární staging u pacientů s vysoce rizikovým PCa před primární kurativní terapií.
 • Podezření na recidivu PCa u pacientů se zvyšující se hladinou prostatického specifického antigenu (PSA, prostate-specific antigen) v séru po primární kurativní terapii.
 • Identifikace pacientů s PSMA pozitivním progresivním metastazujícím kastračně rezistentním karcinomem prostaty (mCRPC, metastatic castration-resistant prostate cancer), pro které je indikována cílená terapie PSMA.
Jiné indikace zatím nejsou schváleny a hrazeny pojišťovnou – v hraničních případech prosíme o konzultaci s lékařem ONM před zasláním žádanky.

2-[18F]FDG – PET/CT vyšetření

FDG (fluorodeoxyglukóza): Fluorem-18 označený cukr, který poukazuje na glukózový metabolizmus. Toto nejčastější vyšetření je nespecifické (např. glukózu více spotřebovávají tumory i záněty), ale u mnoha patologií i velmi senzitivní.

Indikace

Nádorová onemocnění: Nádory, které mají zvýšený glukózový metabolizmus (dediferencované tumory).

 • diferenciální diagnostika ložiskové léze nejasného maligního potenciálu
 • primární tumor neznámé lokalizace při známé metastáze nebo suspekci na neoplázii (paraneoplastický syndrom)
 • staging, restaging známého onkologického onemocnění
 • monitorování efektu onkologické léčby
 • diferenciální diagnostika viabilní neoplázie, fibrózy a nekrózy po léčbě
 • plánování radioterapie nebo operace
 • identifikace oblasti tumoru vhodné k biopsii

Nenádorová onemocnění:

 • záněty – horečka neznámého původu, vaskulitida, sarkoidóza, infekční fokusy/infekční emboly
 • monitorování efektu léčby infekčního ložiska/vaskulitidy/sarkoidózy

Limity vyšetření

 • kontraindikací je těhotenství, kojení je potřeba přerušit na 24 hodin
 • dekompenzovaný diabetes – hyperglykémie s hodnotami > 11 mmol/l – pokud lze doporučujeme kompenzovat před vyšetřením
 • klaustrofobie nebo neschopnost ležet bez pohnutí po dobu vyšetření (u pacientů s bolestmi lze před vyšetřením podat analgetikum)
 • morbidní obezita – hmotnost nad 200–220 kg nebo velikost těla bránící prostupu přes gantry přístroje v průběhu vyšetření
 • krátký odstup od operace (cca 8 týdnů) – reparační mechanismy se zvýšenou spotřebou glukózy brání v hodnocení operované oblasti, vzdálená místa mohou být zobrazena bez limitace
 • krátký odstup od radioterapie (cca 3 až 6 měsíců) – reparační mechanismy se zvýšenou spotřebou glukózy brání v hodnocení ozařované oblasti, vzdálená místa mohou být zobrazena bez limitace
 • krátký odstup od chemoterapie (cca 3 týdny) – potlačení zvýšené spotřeby glukózy, riziko falešně negativního nálezu (výjimkou jsou některé hematoonkologické indikace, kde se vyšetření provádí v průběhu léčby)
 • diferencované nádory, které nemají zvýšenou spotřebu FDG, nejsou vhodné k PET vyšetření (diferencovaný karcinom štítné žlázy, ledviny, prostaty, neuroendokrinní nádory, některé lymfomy, atd. – při nejistotě možné konzultovat s lékařem ONM)

Jelikož nedílnou součástí PET/CT je CT vyšetření, je nutné rozhodnout o „nativním“ vyšetření bez jodového kontrastu v případech alergie na jód, renální insuficience, některých onemocnění štítné žlázy, mnohočetného myelomu a dalších – informace musí být uvedena na žádance k vyšetření.

Pokyny pro pacienty – PET/CT FDG vyšetření

Příprava před vyšetřením

Běžný pacient

Pacient je den před vyšetřením kontaktován pracovníky našeho oddělení – nechte si prosím zapnutý mobilní telefon. Bude Vám upřesněn čas vyšetření a připomenuty základní body přípravy před vyšetřením.

 • 3 dny před vyšetřením není povolena těžká fyzická námaha (sport, cvičení, dlouhé procházky, nošení těžkých břemen apod.).
 • 24 hodin před vyšetřením by měl být pacient v klidu, bez námahy. 
 • Den před vyšetřením je vhodné jíst jen lehká a málo kalorická jídla – vhodné jsou zejména maso, vajíčka a zelenina. Nevhodná jsou mastná a smažená jídla a potraviny obsahující cukry (nekonzumovat ani brambory a těstoviny).
 • Minimálně 6 hodin před vyšetřením zcela bez příjmu potravy (ani žvýkačky nebo bonbony – nic!).
 • Dostatečný příjem neslazených tekutin před vyšetřením (voda, minerálka, neslazený čaj nebo káva – doporučujeme v průběhu 2 hodin před vyšetřením vypít alespoň 1 litr). V žádném případě ne alkohol a slazené nápoje, vyšetření by nebylo možné provést.
 • Přinést si s sebou výsledky renálních funkcí (kreatinin, urea) maximálně 14 dní staré – zajišťuje indikující lékař.

Pacient s cukrovkou

Platí stejná příprava jako pro pacienta bez cukrovky, k tomu navíc:

 • Pokud užíváte léky v tabletách (perorální antidiabetika) jejich užívání nepřerušujte.
 • Pokud si pícháte inzulin ráno v den vyšetření nejezte. Inzulin si přinesete s sebou spolu se svačinou. Po vyšetření si píchnete inzulin a sníte svačinu. Diabetici s inzulinem jsou, pokud možno, objednáváni hned na ranní hodiny.

Pacient s indikovanou kardiopřípravou (k potlačení fyziologické utilizace radiofarmaka srdcem)

 • 3 dny před vyšetřením není povolena těžká fyzická námaha (sport, cvičení, dlouhé procházky, nošení těžkých břemen apod.).
 • 24 hodin před vyšetřením by měl být pacient v klidu, bez námahy.
 • Den před vyšetřením – jíst pouze maso bez jakýchkoliv příloh (ani ovoce, zeleninu) a čehokoliv co by obsahovalo cukr → až do doby 18 hodin před vyšetřením. 
 • 18 hodin před vyšetřením již zcela bez příjmu potravy (ani žvýkačky nebo bonbony – nic!).
  • pokud Váš stav nedovoluje 18 hodin lačnění, je požadováno minimálně 12 hodin
 • 18 hodin před vyšetřením již zcela bez příjmu potravy (ani žvýkačky nebo bonbony – nic!).
 • Dostatečný příjem neslazených tekutin před vyšetřením (voda, minerálka, neslazený čaj nebo káva – doporučujeme v průběhu 2 hodin před vyšetřením vypít alespoň 1 litr). V žádném případě ne alkohol a slazené nápoje, vyšetření by nebylo možné provést.

Shrnutí a doporučení na závěr – před vyšetřením:

 • Mějte zapnutý telefon u sebe, abychom vás mohli v případě potřeby kontaktovat.
 • Na termín vyšetření přijďte včas.
 • Dodržujte přípravu – bez námahy, na oddělení doražte na lačno a dostatečně zavodněn NESLAZENÝMI nápoji.
 • Vezměte si s sebou čistou vodu, popř. léky a svačinu.
 • Pracovní a fyzická schopnost není omezena – návrat do práce je možný, pokud nepracujete s dětmi nebo těhotnými ženami (po dobu 12 hodin od vyšetření byste se měli vyhnout blízkému kontaktu s těmito skupinami – jste zdrojem záření).
 • Samotné vyšetření není nepříjemné a trvá zhruba 3 hodiny.
 • Pokud přijede sanitním vozem, musíte mít příkaz k transportu i na cestu zpět domů s sebou – zajišťuje lékař.

Průběh vyšetření

 • Pacient vyplní dotazník, který se váže k jeho onemocněním a alergiím, předcházejícím vyšetřením, předchozí léčbě apod.
 • Pacient je poučen o průběhu vyšetření, doplní se chybějící údaje.
 • Pacientovi je těsně před vyšetřením změřena glykemie.
 • Následně se zavede žilní kanyla a aplikuje se radiofarmakum.
 • Pacient čeká v oddělené čekárně.
 • Cca za jednu hodinu po aplikaci (nutné pro akumulaci glukózy v těle) je zahájeno vyšetření pod přístrojem (podobné jako u CT, ale trvá do cca 10–12ti minut).
 • Po ukončení vyšetření a kontrole jeho kvality může pacient odejít domů nebo do zdravotnického zařízení.
 • Někdy je nutné doplnit ještě zvláštní projekce v delším časovém intervalu (například k odlišení střev od nádoru; pokud docházelo k přílišnému pohybu pacienta v průběhu vyšetření se vznikem znehodnoceného snímku apod.).
 • Výsledek vyšetření je k dispozici zpravidla druhý den (do 24, někdy do 48 hodin) a je odesílán požadujícímu lékaři, který je uvedený na žádance; je možné požádat i o zaslání výsledku jinému lékaři a také na emailovou adresu pacienta.
 • Předběžné výsledky pacientům nesdělujeme – tato úloha náleží odesílajícímu lékaři, jakožto i opatření, která z výsledku vyšetření vyplývají; lékaři ONM nejsou oprávněni podávat pacientovi svá doporučení a názory na další léčbu nebo vývoj onemocnění, výsledek vyšetření a případný další postup musí komplexně posoudit ošetřující lékař!

Omezení po vyšetření

Je nutné se po dobu 12 hodin  po vyšetření snažit vyhnout blízkému kontaktu s dětmi a těhotnými, jelikož jste po aplikaci radiofarmaka zdrojem záření a toto záření více škodí škodí dětem a plodu; jiná omezení nejsou.

Rizika, vedlejší účinky

FDG nemá žádné vedlejší účinky a může se podávat i u alergiků.

Kontrast užívající se pro provedení CT může způsobit alergickou reakci, u alergiků nebo při ledvinné nedostatečnosti se CT vyšetření provede bez kontrastu.

 

Odborná pregraduální stáž – “Radiofarmaceutem nanečisto”

Pro pregraduální studenty farmaceutických fakult (ideálně 4. nebo 5. ročníku) nabízí naše oddělení krátkodobou stáž finančně podporovanou Krajskou nemocnicí Liberec. Konkrétně se jedná o týdenní stáž od pondělí do pátku, při které je studentovi hrazeno ubytování na nemocniční ubytovně (check-in v neděli od 14 hodin, check-out v pátek do 8:00) a poskytováno stravování v nemocničních gastroprovozech za stejnou zvýhodněnou cenu jako mají zaměstanci nemocnice (stravovací čip možno nahrát na jakoukoliv čipovou kartu – ISIC, Lítačka apod.). Do projektu je rovněž zapojena Nemocniční lékárna a Oddělení klinické farmacie a jednu týdenní stáž je tak možné absolvovat na jednom či více oddělení v rámci různých dnů – dle domluvy (např. Po, Út – Nemocniční lékárna; St, Čt – Oddělení klinické farmacie; Pá – Oddělení nukleární medicíny). Bližší informace a příhlášku naleznete na stránkách: www.lekaremnanecisto.cz

Klíčové výkony a diagnózy

 • PET/CT diagnostika nádorů
 • PET/CT diagnostika zánětů
 • Vyšetření perfuze myokardu
 • Vyšetření perfuze mozku
 • Scintigrafie sentinelové uzliny
 • Scintigrafie skeletu
 • Dynamická a statická scintigrafie ledvin
 • Perfuzní a ventilační scintigrafie plic
 • Scintigrafie štítné žlázy
 • Scintigrafie příštítných tělísek
 • Radionuklidová lymfografie
 • Scintigrafie Meckelova divertiklu
 • Radionuklidová terapie vybraných onemocnění

Náš tým

MUDr. Jozef Kubinyi, Ph.D., FEBNM

primář oddělení nukleární medicíny

Mgr. Lenka Šťastná

vrchní sestra oddělení nukleární medicíny

Kiwi Logo
Kiwi Logo
Kiwi Logo
Ing. Petra Dostálová

radiologický fyzik

Kiwi Logo
Ing. Petr Šohaj

radiologický fyzik

Kiwi Logo
Kiwi Logo
Kiwi Logo
Bc. Kateřina Zímová

biomedicínský technik

MUDr. Ladislav Endrych

Přednosta - Centrum zobrazovacích metod, Primář - Radiodiagnostické oddělení

Dokumenty
Časté dotazy