Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Darujte krev v Liberci

Pomozte zachránit lidské životy

Stav zásob
 • Máme dostatečné zásoby - darovat nechoďte
 • Přijďte s aktuální pozvánkou
 • Krev odebíráme bez omezení
 • Přijďte prosím co nejdříve
 • Máme akutní nedostatek
0-
0+
A-
A+
B-
B+
AB-
AB+
Informace pro dárce

Vážení dárci, níže uvádíme aktuální informace:   Vzhledem k nárůstu nákazy žloutenkou typu A ve městě Turnov jsme nuceni do odvolání odmítat dárc...

Starší aktuality
Čtvrtek
10 Říjen

Kontakt

Stanice dárců krve: +420 800 100 091
Sekretariát: +420 485 312 521
E-mail: transfuzni@nemlib.cz

Evidence dárců

Po 6:30 − 9:00
Út − Pá 6:30 − 10:00

Platnost pozvánky k darování krve je + 7 dní od data pozvání.

Noví dárci jsou vítání kdykoliv v uvedené dny, nejvhodnějším dnem je pátek.

Objednávkový systém pro dárce plazmy

Návod pro dárce – Objednávkový systém

Budova T
Podlaží 1

Stav krevních zásob

Je-li u vaší krevní skupiny vysoký modrý sloupec, máme dostatečné zásoby krve této krevní skupiny, plnou krev Vám proto neodebereme. Odložte, prosím, plánovaný odběr krve na pozdější dobu. Rádi vás však přivítáme na odběru plazmy technikou přístrojového odběru. Informace k odběru plazmy vám podáme na tel. 800 100 091.

Pokud jste dostali písemnou pozvánku (nebo SMS či e-mail) k odběru, přijďte darovat krev v požadovaném termínu bez ohledu na grafické znázornění krevních zásob.

Informace pro dárce

Darovat krev může každý občan ve věkovém rozmezí 18 – 65 let s vyhovujícím zdravotním stavemPřed každým odběrem dostává dárce k přečtení informaci o rizikovém chování a vyplňuje dotazník o svém zdravotním stavu, důraz je kladen zejména na choroby, u nichž je možný přenos krví (např. žloutenky, AIDS). Dárci před odběrem absolvují pohovor s lékařem (či pověřenou sestrou) a běžné vyšetření – kompletní krevní obraz, je jim změřen krevní tlak, puls. Prvodárci absolvují základní interní vyšetření. Každá jednotka odebrané krve je laboratorně vyšetřena: vyšetření HBsAg, anti HCV (antigen hepatitidy B a protilátky proti hepatitidě C), anti HIV 1/2 (antigen a protilátky proti viru HIV), test na syfilis. Případné patologické nálezy v testech jsou písemně sděleny dárci i jeho ošetřujícímu lékaři.

Další informace o darování krve viz též na stránkách Českého červeného kříže LiberecČeského červeného kříže Jablonechttp://www.transfuznispolecnost.cz/index.php?page=pro_darce  a http://www.transfuznispolecnost.cz/index.php?page=diskuze

Noví dárci

Jestliže se rozhodujete, nebo jste již rozhodnuti darovat krev, máme pro vás několik základních informací:

Kam přijít:  Transfuzní oddělení (budova T Krajské nemocnice Liberec, a. s., Baarova 15 – ulice naproti hornímu vjezdu do nemocnice)

Kdy přijít: odebíráme krev v pondělí až pátek, pro prvodárce je nejvhodnější přijít v pátek.

Darování plné krve

– Dárce krve zveme k odběrům krve pozvánkou, kterou odesíláme cca 2 týdny před plánovaným termínem odběru (poštou, SMS, e-mailem dle vlastní volby).
U mužů odebíráme krev maximálně 4x a u žen 3x za rok.

Darování na krevních separátorech

Dárcovství plazmy má pro léčbu našich pacientů podobný význam jako dárcovství plné krve, plazma odebraná na krevním separátoru, stejně jako plazma z plné krve má dva možné osudy: 

 1. Plazma k frakcionaci – odesílá se na zpracování, kde se z ní vyrábí krevní deriváty – léčivé přípravky pro hemofiliky (pacienty s vrozenou poruchou krevní srážlivosti), pro pacienty s poruchou imunity, tkáňová lepidla a další
 2. plazma ke klinickému použití – po 6měsíční karanténě se používá k transfuzi u pacientů při krvácení a úrazech
  poster plazma

Postup pro dárce

životospráva: před odběrem je vhodné

 • dodržovat pitný režim (cca 2 l tekutin za den)
 • nejíst příliš tučná nebo přepálená jídla
 • nepít alkohol
 • vhodné omezit velkou fyzickou zátěž, nepracovat v noční směně
 • v den odběru  se lehce nasnídat  a dostatečně napít

Co s sebou

 • občanský průkaz
 • průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny
 • opakovaný dárce – průkaz dárce krve

Průchod oddělením

 1. odebrání pořadového čísla z kiosku vyvolávacího systému
 2. přečtení Poučení dárce krve, poté vyplnění dotazníku pro dárce krve
 3. evidence – dle vyvolání pořadového čísla na obrazovce
 4. vyplacení jízdného pro dojíždějící dárce
 5. odběr krevního vzorku na předodběrové laboratoři (bez vyvolání pořadového čísla na obrazovce)
 6. občerstvení  –  před odběrem (pitný režim)
 7. vyšetřovna – dle vyvolání pořadového čísla na obrazovce
 8. odběrový sál – dle vyvolání pořadového čísla na obrazovce
 9. občerstvení – po odběru 

Po dobu odběru je možné si uložit osobní věci do skříňky, která je uzamykatelná na vratnou kauci 10 Kč.

Kdy nemůžete darovat krev

Dárci krve jsou vedeni k příchodu na transfuzní oddělení s ušlechtilým cílem – darovat nenahraditelnou tekutinu – krev. Existují však situace, kdy darování krve není možné, protože by mohl být ohrožen zdravotní stav dárce nebo případného příjemce darované krve, zdravotní stav dárce tedy musí vyhovovat přísným kritériím.

Dárce by se měl před příchodem na transfuzní oddělení vždy cítit zdráv, neměl by se léčit s prakticky žádnou chronickou chorobou (o tomto je vhodné se poradit s praktickým lékařem anebo s lékaři na transfuzním oddělení).

Dále existují přechodné zdravotní překážky v darování krve, kdy po určitý čas není darování krve možné. Stručný výčet těchto překážek a časových termínů proto uvádíme zde – Zdravotní překážky darování krve.

Cestování a darování krve

Po návratu z pobytu v zahraničí je nutno dodržet bezpečnostní interval k dalšímu odběru z důvodu možného ohrožení příjemce vaší krve. Tento interval se liší dle navštívené země:

 • malarické oblasti (většina zemí Afriky, Asie, Střední a Jižní Ameriky) – blokace 6 měsíců, pokud nedošlo k horečnatému onemocnění při pobytu nebo v období do 6 měsíců od návratu
 • mimoevropské země, kde se malárie nevyskytuje (např. USA, Kanada, Tunis…) – blokace 1 měsíc, pokud nedošlo k horečnatému onemocnění
 • evropské země s rizikem přenosu západonilské horečky blokace 1 měsíc, pokud nedošlo k horečnatému onemocnění – viz tabulka Země s výskytem západonilské horečky

Případné nejasnosti, prosím, konzultujte s naším pracovištěm na telefonní lince 800 100 091. Předem děkujeme za pochopení a spolupráci.

Pracovní volno pro dárce

Dárcovství krve je podle zákoníku práce považováno za tzv. úkon v obecném zájmu, protože jde o prospěšnou a společensky uznávanou činnost. Současně však zákon limituje zaměstnance, kteří chodí darovat krev nebo vykonávají jiné úkony v obecném zájmu tak, že mají právo na pracovní volno pouze v případě, že nemohou provést tento úkon mimo svou pracovní dobu.

Výhody bezpříspěvkového dárcovství

Za odběr plné krve se přímo neposkytuje žádný finanční příspěvek. Každý odběr je považován ve smyslu zákona o dani z příjmu za dar v hodnotě 3000 Kč, tuto částku si můžete odečíst od daňového základu a získáte tak v ročním zúčtování slevu na dani. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. Potvrzení o darování krve pro potřeby finančního úřadu k odečtu daně za celý kalendářní rok je vydáváno přímo na transfuzním oddělení po předložení průkazu dárce krve od měsíce října daného roku do měsíce března roku následujícího. Poštou ani e-mailem transfuzní oddělení žádná potvrzení neposílá.

Výhodou jsou pravidelné kontroly zdravotního stavu, včetně vyšetření laboratorního. O výsledcích, které nejsou v pořádku, je dárce informován a je mu doporučen další postup.

Některé zdravotní pojišťovny mají v nabídce pro bezpříspěvkové dárce krve různé benefity. Bližší informace získáte u své zdravotní pojišťovny.

Oceňování dárců: oceňování bezpříspěvkových dárců krve provádí Český červený kříž Liberec a Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou  podle počtu bezpříspěvkových odběrů: Jako jeden odběr se počítá nejen odběr plné krve, ale i odběr krevní složky (plazma, trombocyty). Pokud byl proveden odběr dvojitý (odběr krevních destiček, červených krvinek) je započítáván jako 2 odběry.

Parkování pro dárce

Bezplatné parkování v okolí transfuzního oddělení je bohužel omezené. Za budovou transfuzního oddělení lze parkovat na zvláštní parkovací kartu (vydána na evidenci dárců proti podpisu), je určeno pro dárce pozvané na den a hodinu, kteří jdou na odběr plazmy, destiček nebo červených krvinek a dárce pozvané akutně. Bezplatné parkování platí jen po dobu dárcovství, nikoliv do odpoledních hodin. Pro dárce krve je k dispozici 6 parkovacích míst v ulici Baarova (před malým paneláčkem). PARKOVACÍ KARTU SI ZAPŮJČÍTE pouze po dobu darování. Parkovací kartu musíte po darování vždy VRÁTIT, aby byla k použití pro další dárce.

Odběry na krevních separátorech – aferézy

Tyto speciální typy odběrů umožňují odebrat jen určené složky krve, a to buď samostatně (plazmu nebo trombocyty), nebo jejich kombinace (např. trombocyty s plazmou, dvě jednotky erytrocytů apod.) Podmínkou je již nejméně 1 absolvovaný odběr plné krve s negativními výsledky laboratorních vyšetření, dobrý žilní vstup a věk od 18 let do 65 let.

Zpracování krve

Od dárců odebraná plná krev slouží dnes pouze jako polotovar. Po odběru se dále zpracovává na jednotlivé složky – pacient by měl dostat jen tu složku krve, která je potřebná.

Odběr plazmy

U plasmaferézy odebíráme zpravidla 750 ml plazmy, jeden odběr trvá přibližně 40 minut. Mimo běžných vyšetření pravidelně kontrolujeme hladinu plazmatických bílkovin.

Odběr krevních destiček

Pro trombocytaferézu platí stejné podmínky jako u plazmy, důležitá je však i určitá minimální hladina trombocytů v krvi. Krevní destičky mohou být skladovány maximálně 5 dní, není je tedy možné odebírat „do zásoby“. Dárce zveme telefonicky při akutní potřebě.

 

Odběr červených krvinek

Při erytrocytaferéze odebíráme obvykle 2 jednotky červených krvinek při 1 odběru, maximálně 2x ročně s přestávkou 6 měsíců.

Informace pro nové dárce

Jestliže se rozhodujete, nebo jste již rozhodnuti darovat krev, máme pro vás několik základních informací:

 • Kam přijít:  Transfuzní oddělení (budova T Krajské nemocnice Liberec, a. s., Baarova 15 – ulice naproti hornímu vjezdu do nemocnice)

 • Kdy přijít: odebíráme krev v pondělí až pátek, pro prvodárce je nejvhodnější přijít v pátek.

 • Další informace viz výše: postup pro dárce, kdy nemůžete darovat, cestování a darování krve.

Přihlaště se již dnes

Poraďte se

Položte dotaz
Vyplňte dotaz

Dotaz položený prostřednictvím formuláře se nezveřejňuje, dostane jej e-mailem lékař nebo jiný příslušný pracovník, který na něj soukromě odpoví. Postupně zveřejňujeme pouze nejčastější dotazy a to zásadně bez jakýchkoliv osobních údajů.