Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Osobní údaje

Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů

Správce, Krajská nemocnice Liberec, a.s., se sídlem Husova 1430/34, Liberec I – Staré Město, 460 01   IČ 272 83 933, je na základě platného oprávnění k poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

souvislosti s poskytováním zdravotní péče jsme povinni o Vás – pacientovi, shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro poskytnutí a vykázání zdravotní péče, přičemž rozsah shromažďovaných osobních údajů vyplývá z platné právní úpravy.

Pokud evidujeme Vaše osobní údaje nad rámec povinností, které nám stanoví právní předpis, vyžádáme si vždy předem Váš písemný souhlas.

Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme výhradně v souvislosti s poskytováním zdravotní péče Vaší osobě. Rovněž jsme povinni Vaše osobní údaje sdělovat při vykazování hrazené zdravotní péče a plnění dalších zákonných povinností, například daňové a účetní povinnosti a v rámci hlášení do registrů některých nemocí stanovených zákonem. Vaše osobní údaje sdělujeme oprávněným subjektům a institucím pouze v případech, kdy je nám tato povinnost uložena právním předpisem. Osoby, které mají možnost se s těmito Vašimi osobními údaji seznamovat, jsou rovněž zákonem zavázány k ochraně osobních údajů a povinné mlčenlivosti.

Údaje vedené o Vás ve zdravotnické dokumentaci obsahují zejména skutečnosti nutné pro identifikaci Vaší osoby, údaje o provedených vyšetřeních, případně o zjištěné diagnóze, léčbě, předepsaných léčivých přípravcích, případně zdravotnických prostředcích, výsledcích komplexních a kontrolních vyšetření, eventuálně Váš informovaný souhlas nebo nesouhlas s jednotlivými zákroky a léčbou.

Vaše osobní údaje shromažďujeme po dobu, kterou stanoví právní předpisy. Zejména lze odkázat na vyhlášku č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, která stanoví dobu, po kterou je nezbytné uchovávat zdravotnickou dokumentaci pacienta. Dále lze odkázat na právní předpisy ve vztahu k účetnictví a daňovým povinnostem, které rovněž vymezují archivační dobu, po kterou je nutno písemnosti prokazující poskytnutí zdravotní péče archivovat. V případech plnění smluvní povinnosti, například v případech poskytnutí zdravotní péče, která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, evidence Vašich kontaktů v objednávkovém systému aj., shromažďujeme tyto osobní údaje po dobu jednoho roku od doby, kdy Vám přestala být poskytována zdravotní péče naším zdravotnickým zařízením nebo do doby odvolání Vaše souhlasu.

Kamerový systém v areálu Krajské nemocnice Liberec, a.s.

Krajská nemocnice Liberec, a.s. jako správce osobních údajů je provozovatelem kamerových systémů, a to jak bez záznamu, tak se záznamem. Kamerové systémy se záznamem jsou zpracováním osobních údajů. Účelem tohoto zpracování osobních údajů je ochrana života a zdraví osob a zajištění bezpečnosti pacientů a zaměstnanců a ochrana majetku nemocnice. Právním titulem zpracování je oprávněný zájem správce a třetích stran. U vstupů do areálu nemocnice a v prostorech, které jsou monitorovány kamerami, jsou rozmístěny tabulky s informacemi o existenci kamerového systému a monitorování prostor. V odůvodněných případech mohou být záznamy z kamer předávány třetím stranám, jako jsou orgány činné v trestním řízení (policie ČR, soudy ČR), případně jiné zainteresované subjekty pro naplnění účelu zpracování (např. pojišťovna). Doba uchování záznamu je 7 až 14 dní. Záznam zachyceného incidentu může být uchován po dobu nezbytnou pro projednání případu a pro zajištění právní ochrany správce.

Vaše práva při poskytování zdravotních služeb v souvislosti se shromažďováním osobních údajů

Jako pacient máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Pokud shledáte, že nejsou vedeny osobní údaje správně či jsou nepřesné, máte právo požádat o opravu svých osobních údajů. Rovněž máte právo na výmaz svých osobních údajů v rozsahu dobrovolně poskytnutých osobních údajů, tj. v rámci plnění smluvní povinností. Naopak se nelze domáhat výmazu osobních údajů, které je poskytovatel zdravotních služeb povinen shromažďovat, a to na základě právní povinnosti (povinnost uložená právním předpisem), tj. v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, které Vám poskytuje.

V případě jakýchkoli dotazů a námitek ve věci ochrany a zpracování Vašich osobních údajů se obraťte na Pověřence pro ochranu osobních údajů Krajské nemocnice Liberec, a.s., e-mail: dpo@nemlib.cz, telefon: +420 734 640 620, písemně na adresu: Pověřenec pro ochranu osobních údajů – Data Protection Officer, Krajská nemocnice Liberec, a.s., Husova 1430/34, Liberec I – Staré Město, 460 01.

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů, můžete podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je pro území ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).

Souhlas subjektu údajů

Při registraci na některé akce pořádané Krajskou nemocnicí Liberec, a.s. dochází ke zpracování osobních údajů, ke kterým potřebujeme souhlas subjektů údajů. Tento souhlas je vždy dobrovolný.

Na akcích mohou být předloženy návštěvníkům k podpisu prezenční listiny obsahující text znění souhlasu za účelem konkrétního zpracování osobních údajů na vybrané akci, popř. za účelem pořizování fotografií a videozáběrů.

Poučení subjektu údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v registračním e-mailu popř. na prezenčních listinách poskytujete zcela dobrovolně. Tento svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Krajská nemocnice Liberec, a.s., jako Správce osobních údajů, informuje subjekty údajů, že v souvislosti se zpracováním osobních údajů dle tohoto souhlasu mají tato práva:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům,
 • právo na jejich opravu,
 • právo na jejich výmaz, zejména pokud odvolám svůj souhlas se zpracováním osobních údajů zasláním žádosti na dpo@cz a nebude existovat žádný jiný právní důvod pro zpracování těchto údajů;
 • právo vznést námitku, a to především námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu včetně zasílání jiných informačních e-mailů, než souvisejících s registrací a programem akce, na kterou jsem se prostřednictvím e-mailu registroval, po jejímž uplatnění nebudou osobní údaje již pro tyto účely zpracovávány;
 • právo na přenositelnost údajů
 • právo se obrátit s případnou stížností na příslušný dozorový úřad v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k porušení předpisů o ochraně osobních údajů.

Pro uplatnění svých práv, pokud není výše uvedeno jinak, nebo v případě potřeby bližších informací týkajících se zpracování osobních údajů mohu kontaktovat KNL prostřednictvím e-mailu na adrese dpo@nemlib.cz.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob  v souvislosti se zpracováním osobních údajů a jejich volném pohybu (General Data Protection Regulation, GDPR) působí v Krajské nemocnici Liberec, a.s., od března 2018 pověřenec pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer).

KONTAKT: 

Ing. Bc. Martina Hajdová

e-mail: dpo@nemlib.cz

tel: +420 734 640 620

 • Kontaktní osoba pro dozorové orgány ČR a EU
 • Kontaktní osoba pro subjekty údajů – pacienty a zaměstnance nemocnice v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů

Činnosti a odpovědnost pověřence pro ochranu osobních údajů:

 • Zpracování a udržování dokumentace v souladu s uvedeným Nařízením (GDPR)
  a souvisejících právních předpisů ČR;
 • koordinace ochrany osobních údajů v Krajské nemocnici Liberec, a.s.;
 • metodická podpora v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů pro všechna pracoviště Krajské nemocnice Liberec, a.s.;
 • sledování souladu nemocniční praxe při nakládání s osobními údaji s požadavky právních předpisů;
 • zpracování analýzy rizik průběžné řízení rizik v oblasti ochrany osobních údajů;
 • provádění pravidelných auditů v oblasti ochrany osobních údajů;
 • a další úkoly a kroky v souladu s požadavky Nařízení a souvisejících právních předpisů.