Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Vyšetření a terapie osob s poruchou centrálního nervového systému – Bobath koncept

Rehabilitační vzdělávací program, vyšetření a terapie osob s poruchou centrálního nervového systému

CERTIFIKOVANÝ KURZ

číslo projektu: CZ.1.04/1.1.00/46.00001.

kód vzdělávací akce: 8124/274/N/12/0401

REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ K.N. LIBEREC a.s. 2012/2013

Zdůvodnění a význam kurzu Bobath koncept

Jedná se o mezinárodně používaný terapeutický koncept s možností aplikace na různá postižení centrálního nervového systému. Je založen na důkladném vyšetření funkčních aktivit pacienta, jejich analýze a zjištění, které problémy se nevíce podílejí na pacientově neschopnosti pacienta danou aktivitu provést – zda se jedná o deficit senzomotorický, kognitivní či percepční. Teprve poté na základě klinického zhodnocení je navržena terapie specificky pro konkrétního pacienta. Rámcem pro Bobath koncept je mezinárodní klasifikace ICF podle světové zdravotnické organizace WHO. Bobath koncept  průběžně reaguje na výsledky výzkumu v oblasti neurověd a neurorehabilitace, i když základ zůstává nezměněn.

Hlavním cílem terapie je dosažení co nejvyšší možné funkční úrovně aktivit a participace v rodině i společnosti v rámci daného postižení. Návrh terapie je vždy spojen s týmovou prací a spoluprácí s rodinou a pečovateli. V současnosti je tento terapeutický koncept nejpoužívanějším způsobem terapie po celém světě a instruktoři Bobath konceptu jsou organizováni v mezinárodní asociaci instruktorů IBITA, zaregistrované podle čl.60 Švýcarského civilního práva v St. Gallenu, Švýcarsko. Cílem je zavést tento terapeutický koncept v České republice tak, aby fungovala jednotnost a návaznost terapeutické péče o neurologické pacienty  od akutního stadia po chronické stadium.

Cíle

Absolvováním certifikovaného kurzu je fyzioterapeut schopen na základě klinického a funkčního vyšetření odhalit úroveň a stupeň poškození jak funkčních aktivit tak tělesných struktur a funkcí. Na základě tohoto vyšetření je schopen  provést analýzu a proces klinického rozhodování. V souladu s výběrem cíle, který si pacient volí sám, je pak terapeut schopen navrhnout způsob terapie krátkodobé i dlouhodobé. Tento způsob terapie obsahuje jak manuální praktické dovednosti, tak  schopnosti využívat principů motorického učení a tím pozitivně ovlivnit jak percepční, tak kognitivní deficit dospělých osob s  poškozením centrálního nervového systému. Cílem je rozšíření aktivit pacienta a tím i zvýšení jeho participace.

Absolvent kurzu je dále schopen:

–        aplikovat znalosti z teoretických lekcí do klinické praxe

–        vybrat vhodné manuální techniky k ovlivnění patologie

–        vybrat vhodné testy a správně je používat

–        navrhnout vhodné pomůcky a ortotiku pro své klienty

–        vypracovat individuální domácí program pro svého klienta

–        aktivně spolupracovat s odborným týmem i rodinou/pečovateli svého klienta

Kurz je určen pro fyzioterapeuty a ergoterapeuty dle zákona 96/2004 sb.

 

Celková délka vzdělávacího programu

Kurz Bobath konceptu probíhá 15 dní a je realizován ve dvou částech. První část probíhá v 10 dnech. Druhá část trvá 5 dní.

Počet účastníků: max. 12

Počet kreditů: stanoví MZ ČR dle rozsahu vzdělávacího programu.  

Celková délka kurzu:

Celkový rozsah kurzu 150 hodin (1 hodina = 45 min.)

Teorie:   54 hodin

Praktická část:  43 hodin

Klinická praxe v ambulanci pod dozorem školitele:   45 hodin

Testy a závěrečná zkouška:    8 hodin

Termín konání:

1. běh: 6. – 12.10., 15. – 17. 10., 24. – 28.11. 2012
2. běh: 19. – 25. 1., 28. – 30. 1., 23. – 27. 3. 2013

Instruktor: Bc. Hana Kafková, členka mezinárodní asociace instruktorů Bobath konceptu IBITA

Kurz je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR