Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Oddělení klinické farmacie

Jsme tým klinických farmaceutů, kteří poskytují klinickofarmaceutickou péči dle zákona o zdravotních službách (372/2011 Sb) spočívající v analýze indikovaných a reálně podávaných léčiv u konkrétních pacientům hospitalizovaným v KN Liberec (lůžkoví pacienti) i pro širokou veřejnost (ambulantní pacienti). V případě nálezů jakýchkoliv problémů spojených s pacientovou medikací ji sami neměníme, ale naše závěry předáváme ošetřujícím/předepisujícím lékařům formou tzv. farmakoterapeutických doporučení. Vedle této činnosti existuje konsiliární služba klinické farmacie, kdy si lékař nemocnice popřípadě z terénu může vyžádat naše služby aktivně formou konsiliárního stanoviska k danému lékovému problému.

Strušná videoprezentace o klinickofarmaceutické péči v KNL zde: https://www.youtube.com/watch?v=r91qqqJPt-M

Kontakty a ordinační hodiny

Kontakt

Pracovna klinických farmaceutů: +420 485 313 399
Konsiliární linka pro lékaře (po-pá 7:30-15:30) +420 770 169 686
Email klinicka.farmacie@nemlib.cz
Budova O
Podlaží 1
Součásti pracoviště
O nás

Lůžková péče

Co poskytuje oddělení klinické farmacie na lůžkových odděleních u hospitalizovaných pacientů v KN Liberec?

 • Systematická klinickofarmaceutická péče

je screening farmakoterapeutického režimu pacienta v lékařem „nevyžádaném“ módu, při kterém klinický farmaceut na svém přiděleném oddělení aktivně sleduje farmakoterapeutické postupy svých kolegů lékařů a navrhuje takové úpravy s cílem zvýšit účinnost a bezpečnost použité medikace.

Mezi nejčastější výkony klinického farmaceuta patří odhalování a interpretace lékových interakcí, potenciálních lékových kontraindikací, úpravy dávek při snížené funkci eliminačních orgánů nebo dialýze, posuzování příčinné souvislosti podání léčiva s konkrétním zdravotním problémem pacienta atd.

 • Konsiliární klinickofarmaceutická péče

zahrnuje lékařem nebo sestrou vyžádaný konzultační servis týkající se konkrétního lékového problému, který lékař nebo sestra zaznamenali v souvislosti s používanou medikací.

Dotazy lékařů se nejčastěji týkají optimalizace dávkování léčiv pří snížených funkcích jater nebo ledvin nebo nežádoucích účinků léčiv v kontextu klinických nálezů nebo stesků pacienta.

Dotazy zdravotních sester se většinou týkají specifických způsobů podání léčiva (NGS, NJS, PEG), délek infuzí nebo infuzních inkompatibilit.

V případě předchozích obou typů péčí je výstupem písemné „klinickofarmaceutické konsilium“, což je konsiliární zpráva klinického farmaceuta pro ošetřujícího lékaře/sestru zapsaná v nemocničním informačním systému.

 • Konsiliární servis terapeutického monitorování léčiv (TDM)

je lékařem vyžádaná interpretace hladiny léčiva stanovená biochemickou laboratoří. Při tomto typu péče využíváme farmakokinetickou modelaci pomocí profesionálního software MWPharm, který nám umožňuje daleko lépe predikovat předpokládaný průběh lékové hladiny u konkrétního léčiva při jeho použití u rizikového pacienta, což umožňuje na míru pacientovi optimalizovat dávkování tohoto léčiva a tím zvyšovat jeho účinnost a bezpečnost.

V tomto případě je výstupem písemný „protokol o interpretaci lékové hladiny“, což je opět typ konsiliární zprávy klinického farmaceuta pro ošetřujícího lékaře/sestru zapsaná v nemocničním informačním systému.

Konsiliární služby pro lékaře KN Liberec jsou k dispozici na lince +420 770 169 686. Tato linka je v provozu v pracovních dnech od 7:30 do 15:30.

Umístění pracoviště lůžkové péče OKF: KN Liberec, pavilon N (OKMI), 2. patro

Ambulantní péče

 • Ambulance klinické farmacie pro veřejnost – Ambulance pro lékové problémy

Tato ambulance poskytuje od 1.12.2022 specializovanou zdravotní službu, při které analyzujeme chronickou medikaci pacientů z řad široké veřejnosti, a to buď preventivně, nebo při výskytu určitého specifického zdravotního problému, který je spojován s léčivem, ať už je stihli řešit s předepisujícím lékařem či nikoliv.

Tato služba je plně hrazena ze zdravotního pojištění ve frekvenci 8 konzultací (po 15 minutách) za rok pro ambulantního pacienta formou vyžádané péče praktického lékaře či specialisty – nutno předložit lékařem vyplněnou a podepsanou žádanku typu K.

Pokud pacient přijde bez žádanky svého praktického lékaře/specialisty, bude mu poskytnuta klinickofarmaceutická konzultace, ale formou výkonu nehrazeného ze zdravotního pojištění. – viz “Informace pro samopláce” níže.

Pro jaké pacienty je tato služba vhodná?

 • Pacient s renální nebo hepatální insuficiencí (s dialýzou i bez dialýzy)
 • Pacient, se syndromem krátkého střeva nebo po bariatrickém výkonu
 • Pacient, který má zavedenou výživou střevním vstupem (např. PEG)
 • Pacient, který užívá léčivo vyžadující monitoraci lékové hladiny (farmakokinetická interpretace hladin pomocí farmakokinetické modelace)
 • Pacient užívající trvale 8 a více léčiv
 • Pacient s podezřením na jakoukoliv lékovou interakci mezi užívanými léčivy
 • Pacient s atypicky nízkou či naopak velmi vysokou tělesnou hmotností
 • Pacient se suspektními polékovými nežádoucími účinky (kromě alergií)
 • Pacient, u něhož je podezření na selhávání účinnosti léčby (např. zvyšování dávky k dosažení stejného terapeutického cíle)
 • Těhotné a kojící ženy, užívající trvale či nárazově konkrétní léčiva
 • Pacienti s těžkou formou erektilní dysfunkce na intrakavernózní léčbě – v těsné spolupráci s urology nebo sexuology pomáháme nastavit vhodnou magistraliter léčbu pro muže, u kterých standardní léčebný postup selhává

Provozní doba ambulance (pouze pro objednané pacienty):

Pondělí: 14:30 – 16:00, přízemí budova O

Úterý: 14:30 – 16:00, přízemí budova O

Středa:    –

Čtvrtek:   –

Pátek: 10:00 – 14:00, 1. patro budova B (pavilon interních oborů – PIO)

Kontakt pro objednání: +420 770 169 686 (po – pá 7:30 – 15:30) nebo na email klinicka.farmacie@nemlib.cz (my se zpět ozveme s návrhem nejbližších volných termínů)

 • Ambulantní telefonní klinickofarmaceutický konsiliární servis pro ambulantní lékaře z KN Liberec i ostatní lékaře z terénu

Pro ambulantní lékaře fungujeme v režimu lékového informačního střediska. Telefonické konzultace probíhají formou okamžité odpovědi klinického farmaceuta na konkrétní otázku lékaře, případně je dotaz zpracován a dodán lékaři s určitým časovým odstupem.

Dotazy tohoto typu jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, pouze potřebujeme IČZ dotazujícího se lékaře a číslo pojištěnce, kterého se farmakoterapie týká.

Kontakt pro lékaře k farmakologické konzultaci na telefonním čísle: +420 770 169 686 (po – pá 7:30 – 15:30)

 • Ambulantní konsiliární servis pro terapeutické monitorování léčiv (TDM)

Naše pracoviště nabízí služby interpretace výsledku lékové hladiny pro žádajícího ambulantního lékaře plně hrazené ze zdravotního pojištění pacienta – viz žádanka níže.

Servis TDM jsme schopni zajistit pro všechny standardně monitorovatelné lékové hladiny. Po dohodě jsme schopni zajistit i modelování jiných léčiv, než která jsou ve formuláři žádanky.

Odborné stáže v klinické farmacii

 • Postgraduální stáže

Od 9.9.2023 je naše oddělení akreditovaným pracovištěm II.typu pro specializovaný odborný výcvik v oboru Klinická farmacie. Umožňujeme stážovat prioritně klinickým farmaceutům ve specializační přípravě v rámci postgraduálního vzdělávání v oboru klinická farmacie. Poplatek za postgraduální stáž se řídí aktuálně platným ceníkem nemocnice. Termíny stáží vypisujeme individuálně dle zájmu z terénu. Stran nejbližšího možného termínu se obraťte na vedoucího pracoviště PharmDr. Dalibora Černého, Ph.D. na emailu: dalibor.cerny@nemlib.cz.

 • Pregraduální stáže

V rámci půlroční praxe v 5. ročníku studia i mimo ní umožnujeme stážovat kromě lékárny i na oddělení klinické farmacie. Pregraduální studenti mají stáže vždy bezplatné. Doporučujeme všem studentům si nejprve na studiním oddělení své mateřské fakulty ověřit, zda jim bude praxe na oddělení klinické farmacie uznána jako součást povinné 6měsíční praxe.

Projekt “Klinickým farmaceutem nanečisto”

Kromě výše uvedené dlouhodobější stáže nabízí naše oddělení pro pregraduální studenty krátkodobou stáž finančně podporovanou KN Liberec. Jedná se o týdenní stáž od pondělí do pátku, při které je pregraduálnímu studentovi hrazeno ubytování na nemocniční ubytovně (check-in v neděli od 14 hodin, check-out v pátek do 8:00) a poskytováno stravování v nemocničních gastroprovozech za stejnou zvýhodněnou cenu jako mají zaměstanci nemocnice (stravovací čip možno nahrát na jakoukoliv čipovou kartu – ISIC, Lítačka apod…).  Bližší informaci a příhlášku naleznete na stránkách: www.lekaremnanecisto.cz

Kontaktní osobou je paní Bc. Denisa Tomová, email: denisa.tomova@nemlib.cz, tel. 485 312 177

 

 

Informace pro samoplátce

Ambulantní výkon klinického farmaceuta

Pacient může navštívit naši Ambulanci pro lékové problémy i na vlastní žádost, tj. bez doporučení svého lékaře (praktického či specialisty). V těchto případech se jedná o výkon nehrazený ze zdravotního pojištění a pro rok 2024 cena je dána koeficientem 1,12 násobeným počtem bodů daným úhradovou vyhláškou MZ ČR.

V případě ambulantního výkonu klinického farmaceuta (výkon 05752) je cena stanovena 350 Kč za každou započatou čtvrthodinu konzultace s klinickým farmaceutem.

 

PharmDr. Dalibor Černý, Ph.D.

vedoucí klinický farmaceut

PharmDr. Josef Vaníček

klinický farmaceut v odborné přípravě

PharmDr. Lucie Gavurová

klinická farmaceutka

Mgr. Marie Vyskočilová

klinická farmaceutka v odborné přípravě

Dokumenty
Časté dotazy