Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
 • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
 • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
 • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
  podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní

Návštěva musí mít po celou dobu nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (třída FFP2 / KN 95), u dětí od 3 do 15  let věku postačí chirurgická rouška.

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Naším cílem je ochrana zdraví a života zaměstnanců a pacientů, předcházení krizovým situacím a zajištění bezproblémového chodu nemocnice v případě mimořádné události. To vše především kvalitním plněním legislativních předpisů. Do agendy patří bezpečnost práce (BOZP), požární ochrana (PO) a krizové řízení, zahrnující Plán krizové připravenosti, Traumatologický plán a Pandemický plán.

Činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

 • vyhledávání rizik při výkonu prací, jejich vyhodnocování a návrhy opatření k omezení působení těchto rizik,
 • minimalizace pracovních úrazů,
 • organizace nakládání s chemickými látkami a přípravky,
 • kontrolní činnost (audity BOZP),
 • zpracovávání vnitřních předpisů BOZP,
 • implementace všeobecně platných právních předpisů BOZP do praxe a postupů v KNL,
 • školení a výchova k bezpečné práci.

Činnosti v oblasti požární ochrany:

 • předcházení požárům,
 • preventivní činnost PO (prohlídky pracovišť),
 • navrhování protipožárních opatření,
 • zpracování a řádné vedení dokumentace PO, její udržování v aktuálním stavu v souladu s legislativními předpisy,
 • zpracovávání vnitřních předpisů PO,
 • implementace všeobecně platných právních předpisů PO do praxe a postupů v KNL,
 • organizace péče o požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky PO,
 • školení a výchova PO.

Činnosti v oblasti krizového řízení

 • vypracovávání postupů a plánů, které mohou zmírnit dopad možné krizové situace nebo mimořádné události na chod nemocnice a péči o pacienty,
 • zpracování Plánu krizové připravenosti, Traumatologického plánu a Pandemického plánu.

Naše krédo:

Je podstatně výhodnější a levnější pravidelně provádět prevenci než hasit vzniklý požár, řešit pracovní úraz nebo čelit jiné mimořádné události se všemi možnými důsledky.

Kontakt

Telefon +420 485 312 333
E-mail bozp-kr@nemlib.cz
Budova UB
Podlaží 3

Náš tým

Marcela Jílková

vedoucí oddělení bezpečnosti a krizového řízení