Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Nemocnice Turnov
485 311 111 Informační linka
Menu

Magnetická rezonance – MR

Magnetická rezonance - MR

Co je to Magnetická rezonance?

Jedná se o moderní diagnostickou metodu sloužící k detailnímu zobrazení tkání lidského těla. Princip magnetické rezonance je založen na fyzikálních vlastnostech atomových jader, která jsou v silném homogenním magnetickém poli schopna absorbovat a následně reemitovat energii v radiofrekvenčním pásmu. Reemitované vysokofrekvenční radiové vlny indukují elektrické proudy v radiofrekvenčních cívkách a naměřené hodnoty jsou následně počítačově zpracovány do podoby obrazu. V medicínském zobrazování se využívá rezonančních vlastností jader atomů vodíku, který je jako součást molekul vody ve velkém množství obsažen ve většině tkání lidského těla. Vzhledem k různému množství a rozložení molekul vody v jednotlivých tkáních tak magnetická rezonance poskytuje výborný kontrast mezi měkkými tkáněmi (voda, tuk, sval), mnohem vyšší než např. CT.

Pracoviště Magnetické rezonance

Pracoviště magnetické rezonance je umístěno v Pavilonu interních oborů (B) v patře S2.
V současné době je vybaveno přístrojem Philips Achieva 1,5T.
V blízké době je připravován nákup druhého špičkového MR přístroje o síle pole 1,5 Tesla
Vyšetřujeme pacienty z celého Libereckého kraje, ale i z krajů okolních.

Indikace k MR vyšetření:

MR mozku
V současné době je MR nejcitlivější diagnostickou zobrazovací metodou sloužící k posouzení patologických strukturálních změn mozku, indikací je proto celá řada. MR slouží zejména k diagnostice a posouzení efektu terapie u nádorových a zánětlivých onemocnění  (např. roztroušená skleroza). Podstatnou roli hraje rovněž v diagnostice epilepsie, vrozených vývojových vad, metabolických onemocnění, onemocnění cév, úrazů a v diferenciální diagnostice bolestí hlavy.

Neprovádíme funkční vyšetření mozku a MR spektroskopická vyšetření

MR páteře
MR je jako jediná ze zobrazovacích metod schopna posoudit morfologii míchy a zcela bezkonkurenčně zobrazí i další  měkotkáňové komponenty páteře (ploténky, vazy, míšní nervy). MR se proto využívá k diagnostice prakticky všech patologií v oblasti páteřního kanálu, tzn. degenerativních onemocnění, výhřezů plotének, traumatických změn, nádorů v páteřním kanálu i metastatického postižení obratlů a zánětlivých, nádorových a degenerativních onemocnění míchy.

MR muskuloskeletálního systém
Vyšetření svalů, kloubů a kostí je další z domén MR. Vzhledem k vynikajícímu zobrazení měkkých tkání můžeme pomocí MR odhalovat drobné léze (poranění menisků, chrupavek, vazů) a zlomeniny obtížně diagnostikovatelné na klasických rentgenových snímcích. MR hraje důležitou roli i v diagnostice kostních a měkkotkáňových tumorů a zobrazení infekčních a degenerativních onemocnění kostí a kloubů. V rámci hematologických onemocnění je rovněž důležité posouzení kostní dřeně při hematologických malignitách (např. mnohočetný myelom).

MR břicha
Vyšetření MR má nezastupitelnou úlohu v diagnostice ložiskových jaterních lézí jako cysty, hemangiomy, hepatomy, fokální nodulární hyperplazie a metastázy. Diagnostiku dále výrazně zpřesňuje dynamické vyšetření eventuelně použití hepatospecifické kontrastní látky. Z difuzních jaterních lézí je MR indikována například při hemochromatoze či hemosideroze. Dalším často využívaným vyšetřením je MRCP resp. MR cholangiopankreatikografie, která umožňuje neinvazivní vyšetření žlučových cest a pankreatického vývodu. Ve vyšetření dalších orgánů břicha a retroperitonea (pankreatu, ledvin a nadledvin) je MR doplňující metoda užívaná při diagnostických nejasnostech eventuelně u pacientů alergických na jodovou kontrastní látku. Plnohodnotnou alternativu k UZ a CT vyšetření tenkého střeva pak představuje MR enteroklýza.

MR pánve
Vyšetření MR je indikováno především k diagnostice a stagingu nádorů ženského reprodukčního sytému (karcinom děložního čípku, karcinom endometria). Jednoznačnou výhodou je zde možnost zobrazení parametrií a stavu spádových lymfatických uzlin. Méně často se MR využívá při vyšetření adnex, exkluzivní postavení naopak zaujímá při diagnostice endometriosy.

U mužů se MR stává metodou volby pro staging karcinomů konečníku a u traumat penisu.

Bohužel nedisponujeme specializovanými sekvencemi pro MR spektroskopii, proto na našem pracovišti není možné provádět přesný staging karcinomů prostaty (v tomto případě se prosím obracejte na jiná pracoviště)

MR srdce

Provádíme vyšetření  morfologie a funkce srdce pomocí  speciální kardiocívky. Nejčastějšími indikacemi k vyšetření  srdce jsou stavy po infarktu myokardu k posouzení viability (životaschopnosti) srdeční  svaloviny, dále kardiomyopatie (degenerativní postižení srdečního svalu) a myokarditidy (zánětlivé postižení srdečného svalu).

Ke zdárnému vyšetření je potřeba spolupráce pacienta (nutnost opakovaného zadržení dechu po dobu 10-15 sekund).

 

Kontraindikace

Absolutní

 • Implantovaný MR nekompatibilní kardiostimulátor nebo defibrilátor/kardioverter
 • Kochleární (sluchový) implantát

 

Relativní

 • Kovové cévní svorky
 • Kovové implantáty
 • Náhrady kloubů
 • Tetování
 • Permanentní makeup
 • První trimestr gravidity

 

Výhody MR:

 • Velmi dobré zobrazení především měkkých tkání
 • Vyšetření bez použití ionizujcího záření

 

Nevýhody MR vyšetření:

 • Kontraindikace k vyšetření
 • Relativně dlouhá doba vyšetření (cca 20-60 minut)
 • Výrazný hluk při generovaní radiofrekvenčních pulzů (přes 120dB)
 • Klaustrofobie ze stísněného prostoru gantry
 • Délka objednací doby
 • Finanční náročnost vyšetření

 

Objednání k vyšetření

Pacienta může k MR vyšetření objednat pouze lékař. Vzhledem k omezené kapacitě přístroje a velké spádové oblasti je objednávání řešeno korespondenční metodou. Telefonicky je možno objednat pouze pacienty hospitalizované a pacienty ve vážném klinickém stavu. Prosíme rovněž všechny klienty, aby brali objednací časy pouze orientačně a počítali s možným zpožděním. Vzhledem k dlouhým dobám vyšetření a přednostnímu vyšetřování akutních pacientů může dojít k výraznému skluzu v časovém harmonogramu, za což se předem omlouváme.

Příprava před MR vyšetřením

Před  MR vyšetřením není nutná žádná speciální příprava. Vyjímkou je vyšetření v oblasti břicha, kde platí zásada 3N – Nejíst, Nepít a Nekouřit 4 hodiny před vyšetřením a v oblasti pánve, kdy je vhodné přijít s naplněným močovým měchýřem (nemočit cca 1-2 hodiny před vyšetřením).

Průběh vyšetření MR

Vyšetření provádí radiologický asistent pod vedením lékaře specialisty – radiologa.

Vzhledem k silnému magnetickému poli ve vyšetřovací místnosti musí pacient odložit všechny kovové předměty včetně ozdob. Minimalizuje se tím riziko zranění a znehodnocení vyšetření artefakty. V rámci prevence přítomnosti kovových předmětů v kapsách či na oděvu se musí pacient svléknout do spodního prádla a při vyšetření obdrží nemocniční oděv.

Radiologický asistent uloží pacienta na stůl MR přístroje a kolem těla, hlavy či jiné konkrétní vyšetřované oblasti mu umístí speciální cívku. Dále dostane pacient sluchátka k minimalizaci nepříjemných zvuků vycházejících z MR přístroje a do ruky speciální zařízení, pomocí něhož může kontaktovat obsluhující personál během vyšetření. Vyšetření se většinou provádí vleže na zádech.

V případě nutnosti aplikace kontrastní látky zavede radiologický asistent, sestra či lékař pacientovi nitrožilní kanylu. Kontrastní látka nevyvolává v naprosté většině případů žádné vedlejší reakce.

Během vyšetření musí být pacient v klidu, pokud možno se vůbec nehýbat. Jakýkoli pohyb vede k výraznému znehodnocení zobrazení. V některých případech (např. vyšetření břicha) může pacient prostřednictvím sluchátek dostávat cílené instrukce k nádechu, výdech či zadržení dechu.

U dětí mladších 4-5 let je vzhledem k obtížnější spolupráci a nutnosti absolutního klidu dítěte vyšetření MR prováděno v sedaci či anestezii pod vedením erudovaného anesteziologa. S dítětem může být ve vyšetřovně rodič eventuelně i jiný doprovod, např. zdravotní sestra.

Rutinní vyšetření mozku či páteře trvá přibližně 20-30 minut, některá komplikovanější nebo kumulovaná vyšetření však mohou trvat i přes hodinu. Po provedení vyšetření lékař vyhodnocuje získané obrázky a v některých případech vyhotovuje i další rekonstrukce (ERCP, MR angiografie). Tento proces trvá delší dobu, proto většinou není možno předat nález pacientovi ihned po vyšetření.

 

Popis vyšetření je vyhotoven nejpozději do 3 pracovních dní, v případě složitých nálezů a nutnosti konsilií nejpozději do 1 týdne. Popis STATIM  nejpozději do 3 hodin od ukončení vyšetření.

 

Dokumenty potřebné k vyšetření MAGNETICKOU REZONANCÍ

Žádanka:  Žádanka MRI_formulář_doplňovací

Formulář je interaktivní, doplňovací i on-line. Nutný Adobe Reader, nejlépe v poslední aktualizované verzi, žádanku je samozřejmě možné stáhnout do počítače, vyplnit a vytisknout či vyplnit ručně.

Vyplněnou žádanku se žádostí o vyšetření můžete posílat na Emailovou adresu: rezonance@nemlib.cz

 

Ostatní:  

Dotazník před MR vyšetrením

Kontraindikace_MR_vysetření – Metodický_list