Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Magnetická rezonance – MR

Magnetická rezonance - MR


Žádanka:  Žádanka MRI_formulář_doplňovací

Formulář je interaktivní, doplňovací i on-line. Nutný Adobe Reader, nejlépe v poslední aktualizované verzi, žádanku je samozřejmě možné stáhnout do počítače, vyplnit a vytisknout či vyplnit ručně.

Vyplněnou žádanku se žádostí o vyšetření můžete posílat na Emailovou adresu: rezonance@nemlib.cz

Důrazně upozorňujeme, že indikující/odesílající lékař je PLNĚ zodpovědný za řádné vyplnění žádanky a poučení pacienta a to včetně úplně vyplněné kovové anamnézy. Je-li zjištěna jakákoli diskrepance v magnetické anamnéze mezi údaji na žádance a skutečností, není z forenzních důvodů možné vyšetření magnetickou rezonancí provést !!! (ostatní viz Kontraindikace_MR_vysetření – Metodický_list)


Co je to Magnetická rezonance?

Jedná se o moderní diagnostickou metodu sloužící k detailnímu zobrazení tkání lidského těla. Princip magnetické rezonance je založen na fyzikálních vlastnostech atomových jader, která jsou v silném homogenním magnetickém poli schopna absorbovat a následně reemitovat energii v radiofrekvenčním pásmu. Reemitované vysokofrekvenční radiové vlny indukují elektrické proudy v radiofrekvenčních cívkách a naměřené hodnoty jsou následně počítačově zpracovány do podoby obrazu. V medicínském zobrazování se využívá rezonančních vlastností jader atomů vodíku, který je jako součást molekul vody ve velkém množství obsažen ve většině tkání lidského těla. Vzhledem k různému množství a rozložení molekul vody v jednotlivých tkáních tak magnetická rezonance poskytuje výborný kontrast mezi měkkými tkáněmi (voda, tuk, sval), mnohem vyšší než např. CT.

Pracoviště Magnetické rezonance

Pracoviště magnetické rezonance je umístěno v Pavilonu interních oborů (B) v patře S2.
V současné době je vybaveno 2 přístroji :

Philips Ingenia 1,5T prakticky v plné softwarové a HW výbavě a Philips Achieva 1,5T.

Vyšetřujeme pacienty z celého Libereckého kraje, ale i z krajů okolních.

Indikace k MR vyšetření:

MR mozku
V současné době je MR nejcitlivější diagnostickou zobrazovací metodou sloužící k posouzení patologických strukturálních změn mozku, indikací je proto celá řada. MR slouží zejména k diagnostice a posouzení efektu terapie u nádorových a zánětlivých onemocnění  (např. roztroušená skleroza). Podstatnou roli hraje rovněž v diagnostice epilepsie, vrozených vývojových vad, metabolických onemocnění, onemocnění cév, úrazů a v diferenciální diagnostice bolestí hlavy.

Neprovádíme funkční vyšetření mozku a MR spektroskopická vyšetření

MR páteře
MR je jako jediná ze zobrazovacích metod schopna posoudit morfologii míchy a zcela bezkonkurenčně zobrazí i další  měkotkáňové komponenty páteře (ploténky, vazy, míšní nervy). MR se proto využívá k diagnostice prakticky všech patologií v oblasti páteřního kanálu, tzn. degenerativních onemocnění, výhřezů plotének, traumatických změn, nádorů v páteřním kanálu i metastatického postižení obratlů a zánětlivých, nádorových a degenerativních onemocnění míchy.

MR muskuloskeletálního systém
Vyšetření svalů, kloubů a kostí je další z domén MR. Vzhledem k vynikajícímu zobrazení měkkých tkání můžeme pomocí MR odhalovat drobné léze (poranění menisků, chrupavek, vazů) a zlomeniny obtížně diagnostikovatelné na klasických rentgenových snímcích. MR hraje důležitou roli i v diagnostice kostních a měkotkáňových tumorů a zobrazení infekčních a degenerativních onemocnění kostí a kloubů. V rámci hematologických onemocnění je rovněž důležité posouzení kostní dřeně při hematologických malignitách (např. mnohočetný myelom).

MR břicha
Vyšetření MR má nezastupitelnou úlohu v diagnostice ložiskových jaterních lézí jako cysty, hemangiomy, hepatomy, fokální nodulární hyperplazie a metastázy. Diagnostiku dále výrazně zpřesňuje dynamické vyšetření eventuelně použití hepatospecifické kontrastní látky. Z difuzních jaterních lézí je MR indikována například při hemochromatoze či hemosideroze. Dalším často využívaným vyšetřením je MRCP resp. MR cholangiopankreatikografie, která umožňuje neinvazivní vyšetření žlučových cest a pankreatického vývodu. Ve vyšetření dalších orgánů břicha a retroperitonea (pankreatu, ledvin a nadledvin) je MR doplňující metoda užívaná při diagnostických nejasnostech eventuelně u pacientů alergických na jodovou kontrastní látku. Plnohodnotnou alternativu k UZ a CT vyšetření tenkého střeva pak představuje MR enteroklýza.

MR pánve
Vyšetření MR je indikováno především k diagnostice a stagingu nádorů ženského reprodukčního sytému (karcinom děložního čípku, karcinom endometria). Jednoznačnou výhodou je zde možnost zobrazení parametrií a stavu spádových lymfatických uzlin. Méně často se MR využívá při vyšetření adnex, exkluzivní postavení naopak zaujímá při diagnostice endometriosy.

U mužů se MR stává metodou volby pro staging karcinomů konečníku, karcinomu prostaty a u traumat penisu.

MR srdce

Provádíme vyšetření  morfologie a funkce srdce pomocí  speciální kardiocívky. Nejčastějšími indikacemi k vyšetření  srdce jsou stavy po infarktu myokardu k posouzení viability (životaschopnosti) srdeční  svaloviny, dále kardiomyopatie (degenerativní postižení srdečního svalu) a myokarditidy (zánětlivé postižení srdečného svalu).

Ke zdárnému vyšetření je potřeba spolupráce pacienta (nutnost opakovaného zadržení dechu po dobu 10-15 sekund).

 

Kontraindikace

Absolutní

 • Implantovaný MR nekompatibilní kardiostimulátor nebo defibrilátor/kardioverter
 • Kochleární (sluchový) implantát

 

Relativní

 • Kovové cévní svorky
 • Kovové implantáty
 • Náhrady kloubů
 • Tetování
 • Permanentní makeup
 • První trimestr gravidity

 

Výhody MR:

 • Velmi dobré zobrazení především měkkých tkání
 • Vyšetření bez použití ionizujcího záření

 

Nevýhody MR vyšetření:

 • Kontraindikace k vyšetření
 • Relativně dlouhá doba vyšetření (cca 20-60 minut)
 • Výrazný hluk při generovaní radiofrekvenčních pulzů (přes 120dB)
 • Klaustrofobie ze stísněného prostoru gantry
 • Délka objednací doby
 • Finanční náročnost vyšetření

 

Objednání k vyšetření

Pacienta může k MR vyšetření objednat pouze lékař. Vzhledem k omezené kapacitě přístroje a velké spádové oblasti je objednávání řešeno korespondenční metodou. Telefonicky je možno objednat pouze pacienty hospitalizované a pacienty ve vážném klinickém stavu. Prosíme rovněž všechny klienty, aby brali objednací časy pouze orientačně a počítali s možným zpožděním. Vzhledem k dlouhým dobám vyšetření a přednostnímu vyšetřování akutních pacientů může dojít k výraznému skluzu v časovém harmonogramu, za což se předem omlouváme.

Příprava před MR vyšetřením

Před  MR vyšetřením není nutná žádná speciální příprava. Vyjímkou je vyšetření v oblasti břicha, kde platí zásada 3N – Nejíst, Nepít a Nekouřit 4 hodiny před vyšetřením a v oblasti pánve, kdy je vhodné přijít s naplněným močovým měchýřem (nemočit cca 1-2 hodiny před vyšetřením).

Průběh vyšetření MR

Vyšetření provádí radiologický asistent pod vedením lékaře specialisty – radiologa.

Vzhledem k silnému magnetickému poli ve vyšetřovací místnosti musí pacient odložit všechny kovové předměty včetně ozdob. Minimalizuje se tím riziko zranění a znehodnocení vyšetření artefakty. V rámci prevence přítomnosti kovových předmětů v kapsách či na oděvu se musí pacient svléknout do spodního prádla a při vyšetření obdrží nemocniční oděv.

Radiologický asistent uloží pacienta na stůl MR přístroje a kolem těla, hlavy či jiné konkrétní vyšetřované oblasti mu umístí speciální cívku. Dále dostane pacient sluchátka k minimalizaci nepříjemných zvuků vycházejících z MR přístroje a do ruky speciální zařízení, pomocí něhož může kontaktovat obsluhující personál během vyšetření. Vyšetření se většinou provádí vleže na zádech.

V případě nutnosti aplikace kontrastní látky zavede radiologický asistent, sestra či lékař pacientovi nitrožilní kanylu. Kontrastní látka nevyvolává v naprosté většině případů žádné vedlejší reakce.

Během vyšetření musí být pacient v klidu, pokud možno se vůbec nehýbat. Jakýkoli pohyb vede k výraznému znehodnocení zobrazení. V některých případech (např. vyšetření břicha) může pacient prostřednictvím sluchátek dostávat cílené instrukce k nádechu, výdech či zadržení dechu.

U dětí mladších 4-5 let je vzhledem k obtížnější spolupráci a nutnosti absolutního klidu dítěte vyšetření MR prováděno v sedaci či anestezii pod vedením erudovaného anesteziologa. S dítětem může být ve vyšetřovně rodič eventuelně i jiný doprovod, např. zdravotní sestra.

Rutinní vyšetření mozku či páteře trvá přibližně 20-30 minut, některá komplikovanější nebo kumulovaná vyšetření však mohou trvat i přes hodinu. Po provedení vyšetření lékař vyhodnocuje získané obrázky a v některých případech vyhotovuje i další rekonstrukce (ERCP, MR angiografie). Tento proces trvá delší dobu, proto většinou není možno předat nález pacientovi ihned po vyšetření.

 

Popis vyšetření je vyhotoven nejpozději do 3 pracovních dní, v případě složitých nálezů a nutnosti konsilií nejpozději do 1 týdne. Popis STATIM  nejpozději do 3 hodin od ukončení vyšetření.

 

Dokumenty potřebné k vyšetření MAGNETICKOU REZONANCÍ

Žádanka:  Žádanka MRI_formulář_doplňovací

Formulář je interaktivní, doplňovací i on-line. Nutný Adobe Reader, nejlépe v poslední aktualizované verzi, žádanku je samozřejmě možné stáhnout do počítače, vyplnit a vytisknout či vyplnit ručně.

Vyplněnou žádanku se žádostí o vyšetření můžete posílat na Emailovou adresu: rezonance@nemlib.cz

Důrazně upozorňujeme, že indikující/odesílající lékař je PLNĚ zodpovědný za řádné vyplnění žádanky a poučení pacienta a to včetně úplně vyplněné kovové anamnézy. Je-li zjištěna jakákoli diskrepance v magnetické anamnéze mezi údaji na žádance a skutečností, není z forenzních důvodů možné vyšetření magnetickou rezonancí provést !!! (ostatní viz Kontraindikace_MR_vysetření – Metodický_list)

Ostatní:  

Dotazník před MR vyšetrením

Kontraindikace_MR_vysetření – Metodický_list