Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

V souvislosti s onemocněním COVID-19 platí ve všech nemocnicích KNL až do odvolání tato mimořádná opatření.

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Informace podle zákona 106/1999 Sb.

Povinné informace zveřejněné v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. „O svobodném přístupu k informacím“, ve znění ve znění pozdějších předpisů.

Důvod a způsob založení Krajské nemocnice Liberec, a.s., včetně podmínek, za kterých provozuje svou činnost

Krajská nemocnice Liberec, a.s. byla založena rozhodnutím jediného zakladatele Libereckého kraje dne 20. října 2005 – notářský zápis Nz 391/2005, N409/2005 a zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad  Labem dne 7. února 2006.
sídlo Krajské nemocnice Liberec, a.s. – Husova 357/10, Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec, doručovací číslo 460 63
IČO : 272283933
registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1651
způsob jednání: Představenstvo jedná jako statutární orgán za společnost. Předseda či místopředseda představenstva jsou oprávněni zastupovat společnost samostatně.

Účel a předmět činnosti organizace:

 • poskytování lůžkové, ambulantní a další zdravotní péče v rozsahu registrace podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) ve znění pozdějších předpisů
 • poskytování knihovnických a informačních služeb,
 • hostinská činnost,
 • masérské, rekondiční a regenerační služby,
 • výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení,
 • opravy silničních vozidel,
 • výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
 • truhlářství, podlahářství,
 • zámečnictví, nástrojařství,
 • zednictví,
 • vodoinstalatérství, topenářství,
 • silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně,
 • činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
 • čištění a praní textilu a oděvů
 • prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
 • činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže
 • poskytování služeb v oblasti  v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • technicko – organizační činnost v oblasti požární ochrany

Organizační struktura

Adresa organizace: Krajská nemocnice Liberec, a.s., Husova 357/10, Liberec  I – Staré Město, 460 01 Liberec, doručovací číslo 460 63

Žádosti o informace:

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím může podat jakákoli fyzická nebo právnická osoba. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

Žádost o informace, návrhy, podněty  apod.  lze podat ústně nebo písemně na adrese:

 • písemně na výše uvedené adrese organizace, právní oddělení nebo sekretariát generálního ředitele,
 • elektronicky na adrese nemlib@nemlib.cz
 • prostřednictvím datové schránky – id schránky: jwaeuen
 • ústně, tj. i telefonicky – takto podané žádosti se vyřizují neformálním způsobem a neevidují se

Příjem žádosti a dalších podání:

Žádost je podána dnem, kdy ji KNL,a.s. obdržela.

Z žádosti o poskytnutí informace musí být zřejmé:

 • označení KNL,a.s. jakožto subjektu, kterému je určena,
 • že se jedná o žádost o poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím,
 • jméno a příjmení, datum narození a bydliště u fyzické osoby,
 • název, identifikační číslo a sídlo u právnické osoby,

Brání-li nedostatek údajů o žadateli podle předchozího odstavce vyřízení žádosti, vyzve KNL,a.s. žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, KNL,a.s. žádost odloží.

V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, vyzve KNL,a.s. žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne KNL,a.s. o odmítnutí žádosti.

V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti KNL,a.s., bude žádost s odůvodněním odložena a tuto skutečnost sdělí KNL,a.s. žadateli do 7 dnů od podání žádosti.

Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí informace, která může být kdykoli veřejně získána (zveřejněná informace), sdělí KNL,a.s. žadateli ve lhůtě 7 dnů od podání žádosti údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, potom mu ji KNL,a.s. poskytne.

KNL,a.s. poskytne požadovanou informaci do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od jejího doplnění (upřesnění). Lhůta pro poskytnutí informací může být ze závažných důvodů prodloužena, avšak maximálně o 10 dnů. O prodloužení lhůty včetně odůvodnění bude žadatel včas a prokazatelně informován.

Neposkytují se informace:

 • vztahující se k vnitřním nebo personálním předpisům
 • týkající se osobních údajů
 • označené v souladu s právními předpisy za utajovanou skutečnost, k níž žadatel nemá oprávněný přístup
 • získané od osoby, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí
 • souvisí s probíhajícím trestním řízením
 • týkající se rozhodovací činnosti soudů
 • označené  za obchodní tajemství.

Pokud žádosti o poskytnutí informace nelze ze zákonných důvodů zcela nebo zčásti vyhovět (např. ochrana osobních údajů, obchodní tajemství, ochrana utajovaných informací), rozhodne KNL,a.s. ve lhůtě 15 dnů od podání žádosti o odmítnutí žádosti nebo její části. O neposkytnutí informace vydá předseda představenstva KNL,a.s.rozhodnutí.

Opravný prostředek lze podat:

 • písemně na výše uvedené adrese organizace, právní oddělení nebo sekretariát generálního ředitele,
 • elektronicky na adrese nemlib@nemlib.cz,
 • prostřednictvím datové schránky id schránky: jwaeuen

ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí  nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti, pokud opravnému prostředku nebude vyhověno, bude předložen nadřízenému orgánu, zvláštní formuláře nejsou vyžadovány

Sazebník úhrad za poskytování informací:

z položek sazebníku se použijí ty položky, které přicházejí v konkrétním případě v úvahu

Cena
bez DPH
DPH Sazba
DPH
Cena celkem
včetně DPH
za mimořádně rozsáhlé vyhledávání  informací (více než 5 hodin)
za každých započatých 30 minut práce jednoho zaměstnance, který se na vyhledání informací podílel
166,67Kč 33,33Kč 20% 200,00Kč
poplatek za vypálení obrazové dokumentace na CD/DVD na vlastní žádost 166,67Kč 33,33Kč 20% 200,00Kč
zhotovení kopie:
A4 – jednostranná kopie černobílá (1 kus) 2,08Kč 0,42Kč 20% 2,50Kč
A4 – oboustranná kopie černobílá (1 kus) 3,75Kč 0,75Kč 20% 4,50Kč
A3 – jednostranná kopie černobílá (1 kus) 4,17Kč 0,83Kč 20% 5,00Kč
A3 – oboustranná kopie černobílá (1 kus) 5,83Kč 1,17Kč 20% 7,00Kč
odeslání informace poštou dle platného sazebníku
České pošty, s.p.

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle kterých Krajská nemocnice Liberec, a.s. jedná a rozhoduje:

 • zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách,
 • zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
 • zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
 • zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích
 • zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách
 • zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
 • zákon č. 258/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů (transplantační zákon)
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • zákon č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů
 • zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech
 • zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
 • zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Všechny uvedené právní předpisy jsou používány ve znění pozdějších předpisů a jsou k dispozici ve Sbírce zákonů České republiky.

 

Dokumenty