Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

POZOR!!! S ohledem na vývoj onemocnění Covid-19 pořád platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV v Krajské nemocnici Liberec, Nemocnici Turnov a Nemocnici Frýdlant. I nadále je povolena přítomnost druhého rodiče nebo osoby žijící s rodičkou v jedné domácnosti u porodu a samozřejmě doprovod zákonného zástupce při vyšetření dítěte. O dalších výjimkách, zejména v případě dlouhodobých hospitalizací, je oprávněn rozhodnout primář oddělení.
Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Struktura úseku

Ekonomický ředitel

 • Ing. Hana Jelínková

1. Oddělení ekonomických informací

 • Vedoucí oddělení: Ing. Zdenka Javorská
 • Zástupkyně vedoucí: Pavlína Bulířová

Finanční účtárna
Evidence majetku
Pokladny KNL (Liberec, Turnov)

2. Oddělení smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami a účtování zdravotní péče (pro nemocnice Liberec a Turnov)

 • Vedoucí oddělení: Ing. Renáta Petříková

Pracoviště Liberec
Pracoviště Turnov – Hana Lajtkepová, MBA

3. Controlling

4. Středisko podpory prodeje zdravotních služeb

 • Ing. Babeta Nebusová

Náplň a činnost jednotlivých oddělení a pracovišť

Oddělení ekonomických informací

Finanční účtárna

 • Zajišťuje oběh všech účetních dokladů KNL (pro Liberec i Turnov)
 • Nastavuje metodiky pro zajištění oběhu účetních dokladů v souladu s platnými zákony a legislativou
 • Zajišťuje bezhotovostní platební styk
 • Účastní se postupů při řádné i mimořádné účetní závěrce
 • Zpracovává statistické výkazy týkající se dat z účetnictví a činnosti finanční účtárny (pro ČSÚ)
 • Vede vnitropodnikové účetnictví

Kontakt: zdenka.javorska@nemlib.cz

Tel: 485 31 2280 (2281)

Evidence majetku

 • Eviduje pořízený majetek KNL a jeho pohyby včetně vyřazení majetku
 • Zajišťuje řádné zařazení majetku pro potřeby účetních a daňových odpisů
 • Vytváří podklady pro vyhotovení inventarizace majetku
 • Spolupracuje na účetní závěrce
 • Eviduje zapůjčený i darovaný majetek

Pokladny KNL

 • Zajišťují hotovostní styk s jednotlivými odděleními i veřejností
 • Zajištují evidenci pacientských depozit (přebíraní a úschova hotovosti pacientů hospitalizovaných v KNL, přebírání a úschova cenností)
 • Pokladny přijímají platební karty

Provozní doba

 • Liberec
  Po – ČT:    8:00 – 15:00
  Pá:              8:00 – 13:00
  Tel. 485 31 2173, 485 31 2316
 • Turnov
  Po – Pá:    7:30 – 14:30 (přestávka 11:00 – 12:00)
  Tel. 485 31 6105

Oddělení smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami a účtování zdravotní péče

 • Metodicky zajišťuje vykazování zdravotní péče na jednotlivé zdravotní pojišťovny a s tím spojené činnosti
 • Kontroluje správnost vykazování zdravotní péče v nemocničním informačním systému (Liberec, Turnov)
 • Zajišťuje dávkování a fakturaci zdravotních služeb zdravotním pojišťovnám
 • Zajišťuje opravu zamítnutých dokladů ze zúčtovacích zpráv a validačních protokolů ZP
 • Školí a zajišťuje školení kodérů KNL i lékařů a příslušných zaměstnanců, kteří vykazují zdravotní péči
 • Provádí kontrolu správného kódování diagnóz v systému DRG u hospitalizačních případů
 • Spolupracuje s odděleními při revizích, na jejichž základě provádí opatření k zamezení další chybovosti, vyjadřuje se k revizním zprávám
 • Spolupracuje při uzavírání smluv a dodatků se zdravotními pojišťovnami (ZP); zpracovává vybrané přílohy ke Smlouvám se ZP. Zpracovává a aktualizuje Přílohy č. 2 ke Smlouvám o poskytování a úhradě zdravotní péče,
 • Zajišťuje nasmlouvání zdravotních výkonů
 • Aktualizuje Číselníky VZP a Metodiky pro pořizování a předávaní podkladů
 • Zajišťuje vyúčtování zdravotní péče na základě podkladů cizím státním příslušníkům (ze zemí EU i mimo EU)
 • Zajišťuje vyúčtování zdravotní péče na základě podkladů nepojištěným českým státním příslušníkům
 • Zajišťuje komplexní zpracování a vyúčtování zdravotních výkonů provedených na základě žádostí jiných právních subjektů nebo fyzických osob v rámci placených služeb, včetně zpracování podkladů k fakturaci
 • Komunikuje s odděleními v souvislosti s i vyúčtováním samoplátců, pojištěnců komerčních zdravotních pojišťoven, pojištěnců EU a mimo EU

Pracoviště Turnov dále

 • kontroluje a odepisuje chorobopisy vybraných oddělení
 • zpracovává statistické výkazy pro UZIS

Kontakt: renata.petrikova@nemlib.cz

Tel: 485 313 457

Controlling

 • Zajišťuje základní podklady pro řízení společnosti
  • Tvorba plánů zdravotní péče, včetně regulačních limitů
  • Tvorba plánu nákladů a výnosů
  • Plán Cash – Flow a investičních limitů
  • Analytické výstupy o plnění plánů za společnost i jednotlivá oddělení
 • Zpracovává ad hoc reporty a výstupy
 • Zpracovává výstupy s podněty pro ostatní oddělení ekonomického úseku (chyby v základních datech atd.)
 • Spolupracuje se zdravotními pojišťovnami při vyúčtování zdravotní péče
 • Spolupracuje při uzavírání smluv se zdravotními pojišťovnami

Kontakt: jarmila.skrivankova@nemlib.cz; vera.jechova@nemlib.cz

Tel: 485 31 3533; 585 31 2790

Středisko podpory prodeje zdravotních služeb

 • Zajištuje propagaci zdravotních služeb KNL mezi odbornou veřejnost (lékaře)
 • Spolupracuje s externími lékaři (odbornými ambulancemi, praktickými lékaři, nemocnicemi) při nastavení procesů vzájemné spolupráce
 • Spolupracuje při nastavení procesu komerčních zdravotních služeb (manažerské balíčky, balíčky pro zaměstnance jiných společností)
 • Spolupracuje při prezentaci zdravotních služeb KNL na seminářích, veletrzích

Kontakt: babeta.nebusova@nemlib.cz

Tel: 485 31 3554

Ing. Hana Jelínková, MHA

ekonomická ředitelka, členka představenstva

Ing. Zdenka Javorská

vedoucí oddělení ekonomických informací

Ing. Renáta Petříková

vedoucí Oddělení smluvních vztahů se ZP a účtování zdravotní péče