Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Na základě jednání Krajské epidemiologické komise Libereckého kraje jsou od 15. 8. 2020 opět POVOLENY NÁVŠTĚVY ve všech nemocnicích KNL, a. s. – v Liberci, Turnově i ve Frýdlantě. Nadále platí povinné nošení roušek v nemocnicích a důkladná dezinfekce rukou.

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Struktura úseku

Ekonomický ředitel

 • Ing. Hana Jelínková

1. Oddělení ekonomických informací

 • Vedoucí oddělení: Ing. Zdenka Javorská
 • Zástupkyně vedoucí: Pavlína Bulířová

Finanční účtárna
Evidence majetku
Pokladny KNL (Liberec, Turnov)

2. Oddělení smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami a účtování zdravotní péče (pro nemocnice Liberec a Turnov)

 • Vedoucí oddělení: Ing. Renáta Petříková

Pracoviště Liberec
Pracoviště Turnov – Hana Lajtkepová, MBA

3. Controlling

4. Středisko podpory prodeje zdravotních služeb

 • Ing. Babeta Nebusová

Náplň a činnost jednotlivých oddělení a pracovišť

Oddělení ekonomických informací

Finanční účtárna

 • Zajišťuje oběh všech účetních dokladů KNL (pro Liberec i Turnov)
 • Nastavuje metodiky pro zajištění oběhu účetních dokladů v souladu s platnými zákony a legislativou
 • Zajišťuje bezhotovostní platební styk
 • Účastní se postupů při řádné i mimořádné účetní závěrce
 • Zpracovává statistické výkazy týkající se dat z účetnictví a činnosti finanční účtárny (pro ČSÚ)
 • Vede vnitropodnikové účetnictví

Kontakt: zdenka.javorska@nemlib.cz

Tel: 485 31 2280 (2281)

Evidence majetku

 • Eviduje pořízený majetek KNL a jeho pohyby včetně vyřazení majetku
 • Zajišťuje řádné zařazení majetku pro potřeby účetních a daňových odpisů
 • Vytváří podklady pro vyhotovení inventarizace majetku
 • Spolupracuje na účetní závěrce
 • Eviduje zapůjčený i darovaný majetek

Pokladny KNL

 • Zajišťují hotovostní styk s jednotlivými odděleními i veřejností
 • Zajištují evidenci pacientských depozit (přebíraní a úschova hotovosti pacientů hospitalizovaných v KNL, přebírání a úschova cenností)
 • Pokladny přijímají platební karty

Provozní doba

 • Liberec
  Po – ČT:    8:00 – 15:00
  Pá:              8:00 – 13:00
  Tel. 485 31 2173, 485 31 2316
 • Turnov
  Po – Pá:    7:30 – 14:30 (přestávka 11:00 – 12:00)
  Tel. 485 31 6105

Oddělení smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami a účtování zdravotní péče

 • Metodicky zajišťuje vykazování zdravotní péče na jednotlivé zdravotní pojišťovny a s tím spojené činnosti
 • Kontroluje správnost vykazování zdravotní péče v nemocničním informačním systému (Liberec, Turnov)
 • Zajišťuje dávkování a fakturaci zdravotních služeb zdravotním pojišťovnám
 • Zajišťuje opravu zamítnutých dokladů ze zúčtovacích zpráv a validačních protokolů ZP
 • Školí a zajišťuje školení kodérů KNL i lékařů a příslušných zaměstnanců, kteří vykazují zdravotní péči
 • Provádí kontrolu správného kódování diagnóz v systému DRG u hospitalizačních případů
 • Spolupracuje s odděleními při revizích, na jejichž základě provádí opatření k zamezení další chybovosti, vyjadřuje se k revizním zprávám
 • Spolupracuje při uzavírání smluv a dodatků se zdravotními pojišťovnami (ZP); zpracovává vybrané přílohy ke Smlouvám se ZP. Zpracovává a aktualizuje Přílohy č. 2 ke Smlouvám o poskytování a úhradě zdravotní péče,
 • Zajišťuje nasmlouvání zdravotních výkonů
 • Aktualizuje Číselníky VZP a Metodiky pro pořizování a předávaní podkladů
 • Zajišťuje vyúčtování zdravotní péče na základě podkladů cizím státním příslušníkům (ze zemí EU i mimo EU)
 • Zajišťuje vyúčtování zdravotní péče na základě podkladů nepojištěným českým státním příslušníkům
 • Zajišťuje komplexní zpracování a vyúčtování zdravotních výkonů provedených na základě žádostí jiných právních subjektů nebo fyzických osob v rámci placených služeb, včetně zpracování podkladů k fakturaci
 • Komunikuje s odděleními v souvislosti s i vyúčtováním samoplátců, pojištěnců komerčních zdravotních pojišťoven, pojištěnců EU a mimo EU

Pracoviště Turnov dále

 • kontroluje a odepisuje chorobopisy vybraných oddělení
 • zpracovává statistické výkazy pro UZIS

Kontakt: renata.petrikova@nemlib.cz

Tel: 485 313 457

Controlling

 • Zajišťuje základní podklady pro řízení společnosti
  • Tvorba plánů zdravotní péče, včetně regulačních limitů
  • Tvorba plánu nákladů a výnosů
  • Plán Cash – Flow a investičních limitů
  • Analytické výstupy o plnění plánů za společnost i jednotlivá oddělení
 • Zpracovává ad hoc reporty a výstupy
 • Zpracovává výstupy s podněty pro ostatní oddělení ekonomického úseku (chyby v základních datech atd.)
 • Spolupracuje se zdravotními pojišťovnami při vyúčtování zdravotní péče
 • Spolupracuje při uzavírání smluv se zdravotními pojišťovnami

Kontakt: jarmila.skrivankova@nemlib.cz; vera.jechova@nemlib.cz

Tel: 485 31 3533; 585 31 2790

Středisko podpory prodeje zdravotních služeb

 • Zajištuje propagaci zdravotních služeb KNL mezi odbornou veřejnost (lékaře)
 • Spolupracuje s externími lékaři (odbornými ambulancemi, praktickými lékaři, nemocnicemi) při nastavení procesů vzájemné spolupráce
 • Spolupracuje při nastavení procesu komerčních zdravotních služeb (manažerské balíčky, balíčky pro zaměstnance jiných společností)
 • Spolupracuje při prezentaci zdravotních služeb KNL na seminářích, veletrzích

Kontakt: babeta.nebusova@nemlib.cz

Tel: 485 31 3554

Ing. Hana Jelínková, MHA

ekonomická ředitelka, členka představenstva

Ing. Zdenka Javorská

vedoucí oddělení ekonomických informací

Ing. Renáta Petříková

vedoucí Oddělení smluvních vztahů se ZP a účtování zdravotní péče