Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Informace

Prováděno v OKBLKBH Frýdlant
Akreditovaná metoda NeNe
Zkratka C_KREA
Režim Statim + Pohotovost + Rutina
Typ metody Výpočet
Doba odezvy

Statim do 1 hod, Rutina do 8 hod. od přijetí vzorku

Princip stanovení

Výpočet; k výpočtu je nutná:
- koncentrace kreatininu ve sbírané moči za 24 hodin
- přesný objem moče
- doba sběru
- látková koncentrace kreatininu v séru
- hmotnost pacienta
- výška pacienta

Klinické informace

Mírou glomerulární filtrace se mohou stát látky vylučované pouze filtrací glomerulární membránou. Tuto podmínku splňuje inulin, který volně prostupuje glomerulární membránou a v tubulech není vstřebáván ani secernován. Na základě měření clearance inulinu lze přesně určit hodnotu glomerulární filtrace. Vzhledem k náročnosti procedury, při které je nutné udržovat konstantní hladinu inulinu v plazmě kontinuální intravenózní infuzí, je tento způsob vyhrazen výzkumným účelům. V rutinní praxi je glomerulární filtrace posuzována na podkladě zjištění clearance endogenního kreatininu, který se vylučuje převážně glomerulární filtrací (asi z 90 %) a jeho koncentrace v plazmě je za normálních okolností poměrně stálá. Oproti inulinové clearance je hodnota clearance kreatininu vyšší.

Interpretace

Hodnota clearance kreatininu poskytuje lepší představu o glomerulární filtraci než odhad na základě sérového kreatininu, protože tato veličina není ovlivněna extrarenálními faktory působícími na hodnotu kreatininu v séru. Jde o extrarenální vylučování kreatininu především střevem u jedinců v pokročilejším stadiu CKD (chronic kidney disease), změny distribučního prostoru kreatininu (zvláště u jedinců s velkými otoky), a zejména rozdíly v objemu svalové hmoty, event. i příjmu masa. Produkce kreatininu závisí též na funkci jater. V játrech je tvořen kreatin, který je uvolňován do cirkulace, vychytáván ve svalech, kde je neenzymaticky přeměněn na kreatinin. Hodnoty clearance kreatininu se přepočítávají tělesný povrch (z výšky a váhy).

Jak je zřejmé ze vzorce pro výpočet clearance kreatininu, je pro stanovení této veličiny nutný přesný sběr moči. Tato okolnost je v denní praxi často velkým problémem a chyby v neúplném sběru moči znemožňují posoudit správně clearance kreatininu. To je jedním z hlavních důvodů, proč řada kliniků raději volí odhad glomerulární filtrace na podkladě hodnocení sérového kreatininu nebo užije výpočtové metody.
Na OKB proto automaticky počítáme a vydáváme i odhady glomerulární filtrace ze sérového kreatininu, u dětí a mladistvých používáme k odhadu GF rovnici EKFC, u dospělých používáme k odhadu GF rovnici CKD-EPI.
Dále jsou na OKB dostupné i odhady glomerulární filtrace ze sérového cystatinu C, a to odhad glomerulární filtrace z cystatinu C dle rovnice CKD-EPI a odhad glomerulární filtrace dle cystatinu C a kreatininu dle rovnice CKD-EPI.

Kontakt

485 312 162 dokumentace OKB Liberec
485 312 507 statim OKB Liberec
482 369 261 laboratoř LKBH Frýdlant

Poznámka

Pro výpočet glomerulární filtrace (GF) je nutné mít sbíranou moč (obvykle za 24 hodin, sběr s dodržením diety a s vyloučením fyzické námahy podle návodu), přesný objem moče (s přesností na 10 ml) a doba sběru, látková koncentrace kreatininu v plazmě (séru). Moč se sbírá do nádob bez konzervace. U sérového kreatininu nad 180 µmol/l, výrazného úbytku svalové hmoty a výrazné proteinurie neodráží správně glomerulární filtraci.

Výpočet GF se provádí dle vzorce:
C_krea = (U_krea ×V) / S_krea

U_krea – koncentrace kreatininu v moči v µmol/L, V – objem moči vytvořený za sledovanou časovou jednotku v mL/s, S_krea – koncentrace kreatininu v krevním séru v μmol/L. Hodnoty clearance kreatininu se přepočítávají tělesný povrch (z výšky a váhy).

Odhady glomerulární filtrace pouze ze sérového kreatininu používané na OKB:
děti a mladiství – odhad dle rovnice EKFC
dospělí – odhad dle rovnice CDK-EPI.

Výkony

Výkon Typ Body Cena
81511 Rutina 11 17,38Kč*
* Cena je pouze orientační

Referenční meze

Věk Pohlaví Hodnoty Jednotka
0r - 2d Obě 0.083 - 0.125 ml/s
2d - 1t Obě 0.283 - 0.333 ml/s
1t - 2t Obě 0.583 - 0.75 ml/s
2t - 6m Obě 0.583 - 1.52 ml/s
6m - 1r Obě 1.05 - 1.52 ml/s
1r - 10r Obě 1 - 2.2 ml/s
10r - 20r Obě 1.5 - 2.3 ml/s
20r - 40r Obě 1.3 - 2.5 ml/s
40r - 50r Obě 1.25 - 2.2 ml/s
50r - 150r Obě 1.15 - 2 ml/s