Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Vědecká rada

Vědecká rada je samostatný, iniciativní a poradní orgán generálního ředitele KNL, a.s.. Posláním Vědecké rady je podporovat vědecko-výzkumnou činnost zaměstnanců KNL, a.s. a přispívat k zavádění nových technologií a metod.

Činnost Vědecké rady se řídí Statutem Vědecké rady. Vědecká rada zasedá zpravidla jednou měsíčně. Vědecká rada podporuje odborné a vědecké aktivity zaměstnanců KNL, a.s. a vytváří motivační prostředí s cílem zvýšit renomé Krajské nemocnice Liberec, a.s.

Vědecká rada usiluje, aby KNL, a.s. byla špičkové krajské zdravotnické zařízení, kde se poskytuje moderní medicína. Vědecká rada spolupracuje s vedením nemocnice a Střediskem pro vědu a výzkum na vytváření odborné koncepce nemocnice.

Vědecká rada spravuje Fond podpory vědeckých projektů. V rámci tohoto Fondu je přidělována finanční podpora jednotlivým vědeckým projektům.

Vědecká rada každoročně vyhodnocuje vědeckou, publikační a přednáškovou aktivitu jednotlivých oddělení/zaměstnanců nemocnice. Vyhodnocení probíhá v kategorii lékaři/vysokoškolští pracovníci a kategorii střední zdravotnický personál. Podle dosaženého počtu bodů získává oddělení finanční prostředky na vědu, výzkum, publikační a přednáškové aktivity pro následující rok. Hodnocení se řídí Pravidly hodnocení vědeckých aktivit oddělení KNL, a.s.

Vědecká rada také každoročně pořádá soutěž o nejlepší publikaci v kategorii mladých lékařů do 35 let, v kategorii nejlepší práce prezentovaná ve formě ústního sdělení nebo posteru a kategorii nejlepší práce publikovaná v odborném časopise českém, zahraničním nebo samostatnou odbornou publikaci. Vítězové jednotlivých kategorií obdrží finanční ohodnocení.

Složení Vědecké rady:

Ing. Vendula Macháčková, MSc., Ph.D., MHA – předsedkyně Vědecké rady

MUDr. Pavel Barsa, Ph.D. – neurochirurgie
Mgr. Iva Dolinová, Ph.D – oddělení genetiky a molekulární diagnostiky
MUDr. Roman Mizera, Ph.D. – oddělení ortopedie
MUDr. Renata Procházková, Ph.D. – transfuzní oddělení
MUDr. Igor Richter, Ph.D. – radiační onkologie
MUDr. Tomáš Roubíček, Ph.D., FESC – kardiologické oddělení
MUDr. Miroslav Ryba – nefrologie a dialýza
MUDr. Vladimír Šámal, Ph.D. – urologie

Výroční zpráva Vědecké rady za rok 2022

Kontakt

Email: vedecka_rada@nemlib.cz
Telefon: +420 485 312 849

Fond podpory vědecké rady

Fond podpory vědeckých projektů Vědecké rady KNL, a.s. (Fond) vznikl ve spolupráci s vedením nemocnice na podporu vzdělávání a vědecko-výzkumné činnosti v Krajské nemocnici Liberec, a.s.

Cílem Fondu je primárně podporovat vědeckovýzkumnou a vzdělávací činnost na půdě KNL, a.s. Smyslem této podpory je rozvíjet a podporovat činnost, která překračuje rámec běžného postgraduálního vzdělávání a vede ke zvyšování kreditu pracovišť KNL na poli vědy a výzkumu. Vyloučeny však nejsou ani projekty vzdělávací, které přinášejí zcela nové metody, postupy a pohled alespoň na úrovni národní. Na podporu projektů vypisuje Vědecká rada veřejnou soutěž. Zpravidla se konají dvě kola v každém kalendářním roce. Po předložení projektů vyhodnotí Vědecká rada nejlepší práce, které finančně podpoří. Udělení podpory z Fondu se řídí Pravidly fondu. Mnoho řešených projektů má přímý dopad do praxe, našim pacientům je poskytována moderní léčebná a ošetřovatelská péče často i na základě našeho výzkumu.

Projekty Fondu Vědecké rady:

2017

 • MUDr. Igor Richter, Ph.D. – Prognostický význam exprese PD-L1 u pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty léčených enzalutamidem
 • MUDr. Petr Papoušek – Skladování erytrocytů při nestandartní teplotě
 • MUDr. Karel Dvořák, Ph.D. – Užití pokročilých sonografických metod ve vnitřním lékařství

2018

 • MUDr. Věra Špatenková, Ph.D. – Eliminace sekundárního poškození mozku během umělé plicní ventilace pomocí elektrické impedanční tomografie u pacientů v neurointenzivní péči
 • MUDr. Igor Richter, Ph.D. – Výskyt exprese PD-L1 a jeho prognostický význam u pacientů s karcinomem z Merkelových buněk

2019

 • MUDr. Tomáš Roubíček, Ph.D. – Vliv krátkodobé odpovědi na srdeční resynchronizační terapii na dlouhodobou prognózu pacienta
 • MUDr. Vladimír Šámal, Ph.D. – Histopatologie-karcinom prostaty

Publikační činnost

Management Krajské nemocnice Liberec, a.s. a Vědecká rada dlouhodobě podporují vědeckovýzkumnou činnost zaměstnanců. Výsledkem motivačního programu a dlouhodobé podpory vědy a výzkumu je publikační činnost zaměstnanců KNL v odborných recenzovaných a impaktovaných časopisech. Z pracovišť KNL vzešla také řada učebnic, monografií a skript.

Přehled současné publikační činnosti zaměstnanců Krajské nemocnice Liberec, a.s.:

2017

MONOGRAFIE

 • Beneš V.III, Suchomel P., Mozková aneuryzmata a subarachnoidální krvácení., Mladá fronta a.s., Praha, 2017. ISBN 978-80-204-4406-6
 • Kučera L., Kapitola 7.8 Rehabilitace, str. 76 – 80, Mozková aneurysmata a subarachnoideální krvácení, Vladimír Beneš, Petr. Suchomel a kol. Mladá Fronta a.s. 2017, edice Aeskulap, ISBN 978-80-204-4406-6
 • Praško J., Holubová Michaela: Sociální fobie a její léčba. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-247-5841-1

 

KAPITOLA V MONOGRAFII

 • BENEŠ V., P. SUCHOMEL a kol. Mozková aneurysmata a subarachnoidální krvácení. Praha: Mladá fronta, 2017. ISBN 978-80-204-4406-6. (AP: 10 %), kap. 9: Endovaskulární léčba, str. 133-164 – autor Miroslav Šercl
 • BENEŠ V., P. SUCHOMEL a kol. Mozková aneurysmata a subarachnoidální krvácení. Praha: Mladá fronta, 2017. ISBN 978-80-204-4406-6. (AP: 10 %), kap. 4: Zobrazovací metody, s. 23-36, – autor Ladislav Endrych
 • BENEŠ V., P. SUCHOMEL a kol. Mozková aneurysmata a subarachnoidální krvácení. Praha: Mladá fronta, 2017. ISBN 978-80-204-4406-6. (AP: 10 %), kap. 7: Subarachnoidální krvácení, s.56-86 – spoluautor Ladislav Endrych
 • Buchvald P., Frič R, Beneš V III, Ostrý S., Suchomel P, Chirugická léčba In: Mozková aneuryzmata a subarachnoidální krvácení. Authors/Editors: V. Beneš, P. Suchomel, Mladá fronta, a.s. 2017 , 87-97.ISBN 978-80-204-4406-6
 • Frič R., Lubomír Jurák, Jaroslav Jedlička, Ladislav Endrych, Libor Kučera,
  Nina Nechanická, Vladimír Beneš, Subarachnoidální krvácení. 31 stran (pp. 56-86) In: Mozková aneuryzmata a subarachnoidální krvácení Authors/Editors: V. Beneš, P. Suchomel Mladá fronta, a.s. 2017 ISBN 978-80-204-4406-6
 • Kořínek P., Šimůnek A., Dzan L. Makrodesignové prvky šroubových implantátů, s. 35-42, Šimůnek A. a kol. In Dentální implantologie. Třetí, přepracované a doplněné vydání, Vyd. Nakl. ARTILIS, H. Králové, 2017
 • Löfflerová V. Uveitidy, Optická koherenční tomografie. Klinický atlas sítnicových patologií – 2., přepracované a doplněné vydání 9/2017, Mladá fronta,a.s., ISBN 978-80-204-4414-1, str. 233-243
 • Löfflerová V., Němec P., Kousal B., Chorieretiální Chorioretiální hereditární dysrofie, odchylky papily a degenerativní myopie, Optická koherenční tomografie. Klinický atlas sítnicových patologií – 2., přepracované a doplněné vydání 9/2017, Mladá fronta,a.s., ISBN 978-80-204-4414-1, str. 194 – 233
 • Löfflerová V., Němec P., Kousal B., Varia, Klinický atlas sítnicových patologií – 2., přepracované a doplněné vydání 9/2017, Mladá fronta,a.s., ISBN 978-80-204-4414-1, str. 373
 • Marek I., Dzan L., Streblov J. Autotransplantace, s. 371-379, Šimůnek A. a kol., In Dentální implantologie. Třetí, přepracované a doplněné vydání, Vyd. Nakl. ARTILIS, H. Králové, 2017

 

PUBLIKACE V ODBORNÝCH PERIODICÍCH

 

 • Bahníková B.: Role endoskopie v diagnostice a sledování pacientů s IBD Farmakoterapeutická revue 1/2017, 22-26
 • Bašová P., Pešta M., Sochor M., Stopka T.: Prediction potential of serum miR-155 and miR-24 for relapsing early breast cancer, International Journal of Molecular Sciences 2017;18:2116;doi:10.3390/ijms18102116 (IF 3,226)
 • Beneš V.III,Jurák L.,Brabec R.,Nechanická N.,Šercl M.,Endrych L.,Buchvald P.,Suchomel P. Causes of poor outcome in patients admitted in good-grade subarachnoid haemorrhage.Acta Neurochir (Wien) 2017: 159: 559 – 565. IF 2014 1,766
 • Branny M., Martin Mates, Ivo Bernát, Pavel Červinka, David Horák, Petr Kala, Petr Kmoníček, Viktor Kočka, Tomáš Kovárník, Ladislav Pešl, Josef Šťásek, Ivo Varvařovský, Michael Želízko,Provádění transkatétrových implantací aortální chlopně (TAVI) v České republice., Cor et Vasa 2017, vol 59(6), str. 743-748
 • Buka D., Dvořák J, Sitorová V, Sirák I, Vobořil R, Melichar B, Richter I. The changes of tumour vascular endothelial growth factor expression after neoadjuvant chemoradiation in patients with rectal adenocarcinoma. Contemp Oncol (Pozn) 2017; 21: 48 – 53 (IF 0,215)
 • Capek L., Henys P, Barsa P., Dvorak V. Performance of radiofrequency ablation used for metastatic spinal tumor: numerical approach. Proc Inst Mech Eng. 2017, 231:814-820.
 • Čečerle G., Šámal V, Mečl J. Agranulocytóza po analgetické léčbě renální koliky. Ces Urol 2017; 21(4): 310-313
 • Čečerle G., Šámal V, Mečl J. Paratestikulární maligní mezoteliom. Ces Urol 2017; 21(4): 305-309
 • Dvořák J., Kordíková D, Lajbl-Večeřová K, Richter I et al. Perspektivní léčebné postupy u triple negativního karcinomu prsu. Onkologie 2017; 11: 192 – 195
 • Dvořák J., Nikolov DH, Dušek L, Filipová A,  Richter I et al. Association of the combined parameters including the frequency of primary cilia, CD8+ tumor infiltrating lymphocytes and PD-1 expression with the outcome in intestinal cancer. J BUON 2017; 22: 1477 – 1487 (IF 1.344)
 • Dvořák J., Richter I, Buka D et al. Cobimetinib – pokrok v léčbě melanomu. Remedia 2017; 27: 453 – 456
 • Dvořák J., Žitňanská L, Donátová Z, Richter I et al. Trifluridin/tipiracil v léčbě pacientů s refrakterním metastatickým kolorektálním karcinomem – první klinické zkušenosti. Onkologie 2017; 11: 88 – 91
 • Dvořák K. Regrese jaterní fibrózy a možnosti jejího ovlivnění. Postgraduální gastroenterologie a hepatologie 2017 (3), s. 155-157. ISSN 2336-4998
 • Holubova, M., Prasko, J., Ociskova, M., Grambal, A., Slepecky, M., Marackova, M., Kamaradova, D., Zatkova, M. Quality of life and coping strategies of outpatients with a depressive disorder in maintenance therapy – a cross-sectional study. Neuropsychiatric Disease and Treatment; 2017: 14, 73-82. Doi: https://doi.org/10.2147/NDT.S153115. Dostupné z: https://www.dovepress.com/quality-of-life-and-coping-strategies-of-outpatients-with-a-depressive-peer-reviewed-fulltext-article-NDT
 • Horakova Jana.a, Mikes Petra, Saman Alesa, Svarcova Terezaa, Jencova Věraa, Suchy Tomáš b, Heczkova Bohdanac, Jakubkova Sarkad, Jirousova Jaroslavad, Prochazkova Renata d,e. Comprehensive assessment of electrospun scaffolds hemocompatibility. Materials Science and Engineering C · May 2017, dostupné z DOI: 10.1016/j.msec.2017.05.011.  4,16 IF
 • Hrbac T., Netuka D., Nosal V., Benes V., Kesnerová P., Fadrna T., Fiedler J., Benes V. jr., Priban V., Brozman M., Langova K., Herzig R., Skoloudik D. Sonolysis in Prevention of Brain Infarctions during Internal Carotid Endarterectomy (SONOBIRDIE)Trial – Study Protocolfor a Randomized Controlled Trial.Trials 2017;18:25.IF 2015 1,859
 • Jelenová, D., Praško, J., Ocisková, M., Hrubý, R., Maráckova, M., Šlepecký, M., Vyskočilová, J., Holubová, M., Hunková, M., Kamarádová, D., Látalová, K., Mihál, V. Psychosocial and psychiatric aspects of children suffered from chronic physical illness. Act Nerv Super Rediviva 2016; 58(4): 123–131. Dostupné z: http://www.rediviva.sav.sk/58i4/123.pdf.
 • Klofáč P., Roubíček T, Polášek R Implantace kardioverter-defibrilátoru v graviditě. Intervenční a akutní kardiologie 2017, 16; 16(1): 28-31
 • Kolářová L., Matějů J., Hozáková L., H., Stejskal, F., Hrdý J., Kolářová H., Leuissová M., Skála V., Dundr. P. Humánní alveolární echinokokóza a přehled výskytu tasemnic Echinococcus multilocularis u zvířat v České republice. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2017, vol. 66, no. 4, s. 163-172. ISSN 1210-7913, IF 0,500.
 • Kovárník T., Červinka P., Mates M., Ivo Bernát, Marian Branny, David Horák, Petr Kala, Petr Kmoníček, Viktor Kočka, Ladislav Pešl, Josef Šťásek, Ivo Varvařovský, Michael Želízko Používání invazivních zobrazovacích (optická koherenční tomografi e, intravaskulární ultrazvuk) a funkčních (frakční průtoková rezerva) metod v intervenční kardiologii Cor et Vasa 2017, vol 59(6), str. 749-751
 • Kyrianova A., Šámal V, Šrám J, Mečl J. Použití poplachového systému Suby G u pacientů s neurogenní dysfunkcí dolních močových cest a dlouhodobě zavedeným močovým katétrem. Ces Urol 2017; 21(1): 65-72
 • Marackova M, Prasko J, Matousek S, Latalova K, Hruby R, Holubova M, Slepecky M, Vrbova K, Grambal A. The impact of childhood adversities on anxiety and depressive disorders in adulthood. Neuro Endocrinol Lett. 2016;37(7):478-484. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28326741.
 • Morava J., Richter J Elektromagnetická kompatibilita kardiostimulační techniky – úvod do problematiky Trendy v biomedicínském inženýrství 2017, sborník z konference, ISBN: 978/80-248-4099-4
 • Mormanová Z. , Effect of Pulsatility on Microcirculation in Patients Treated with ExtracorporealCardiopulmonary  Resuscitation: A Pilot Study.  Krupičková P, Huptych M, Mormanová Z, Bouček T, Belza T, Šmíd O, Král A, Skalická H, Linhart A, Bělohlávek J. ASAIO J. 2017 Jul/Aug;63(4):386-391.
 • Mormanová Z., Microvascular perfusion in cardiac arrest: a review of microcirculatory imaging studies. Krupičková P, Mormanová Z, Bouček T, Belza T, Šmalcová J, Bělohlávek J. Perfusion. 2017 Aug 1:267659117723455. doi: 10.1177/0267659117723455
 • Paldus V., Šámal V, Mečl J, Fogl J, Čečerle G, Pírek J. Efektivita a bezpečnost extrakorporální litotrypse 21. Století – kontroverze a klinická praxe. Ces Urol 2017; 21(2): 161-171
 • Patera M. , R. Mizera , Case report ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSL., 84, 2017, p. 396 – 400 Závažné infekty dolní končetiny řešené exartikulací v kyčli – soubor kazuistik Severe Lower Extremity Infections Treated with Hip Disarticulation – Case Series, ISSN 0001-5415 IF pro rok 2017 0,415
 • Pírek J., Šámal V, Mečl J. Spontánní ruptura močového měchýře: dva případy z našeho pracoviště. Ces Urol 2017; 21(1): 80-84
 • Richter I., Dvořák J, Bartoš J. Možnosti chemoterapie v léčbě karcinomu prostaty. Klin Onkol 2017; 30: 28 – 33
 • Richter I., Dvořák J, Bartoš J. Sekvence docetaxel – kabazitaxel – enzalutamid ve srovnání se sekvencí docetaxel – enzalutamid u pacientů s metastatickým  kastračně rezistentním karcinomem prostaty. Klin Onkol 2017; 30: 289 – 293
 • Richter I., Dvořák J, Hejzlarová V et al. Enzalutamid v léčbě metastazujícího kastračně rezistentního karcinomu prostaty po předchozí chemoterapii. Onkologická revue 3/2017, 22-26, ISSN: 2533-6878, ISBN: 978-80-88129-20-2
 • Richter I., Dvořák J, Škach J et al. Cetuximab v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu – kazustiky. Remedia 2017; 27: 345 – 346
 • Richter I., Dvořák J. Abirateron acetát. Farmakoterapie 2017; 13: 733 – 736
 • Richter I., Dvořák J. Postavení axitinibu v léčbě metastatického renálního karcinomu. OncoNews 2017
 • Richter I., Dvořák J. Postavení cetuximabu v léčbě kolorektálního karcinomu. Remedia 2017; 27: 339 – 344
 • Richter I., Jirásek T, Dvořák J et al. The prognostic effect of neoadjuvant chemoradiotherapy on change of PD-L1 expression in patients with locally advanced rectal adenocarcinoma. JBUON 2017; 22: 875 – 881 (IF 1.344)
 • Seiner, Polasek, Lejsek, Strycek, Karasek: Cardiac arrest center – One – year experience of the Regional Hospital Liberec, Cor et Vasa 2017, doi: 10.1016/j.crvasa2017.08.002
 • Skokanová M., Černý M., Matěcha J., Mužík M., Bláhová K., Kříž J., Prosová B., Bydžovská I., Vzácnější příčina obstrukční uropatie. Neonatologické listy 23/2017, číslo 1, ISSN 1211-1600
 • Sochor M., Bartoš J.: Paliativní péče aplikovaná společně s onkologickou léčbou u pacientů s pokročilými nádory, Onkologická revue 2017;6(2):44-48¨
 • Sochor M., Basova P, Pesta M, Bartos J, Stopka T.:,  Oncogenic microRNAs to predict relapse in early breast cancer patients, J Clin Oncol 35, 2017 (suppl; abstr e23021), 53th ASCO Annual Meeting 2017- publikovaný abstrakt
 • Sochor M.: Management vybraných symptomů v onkologické paliativní péči – Syndrom nádorové anorexie a kachexie, Remedia 2017;27(4):333-338
 • Sochor M.: Management vybraných symptomů v onkologické paliativní péči – Nevolnost a zvracení, Remedia 2017;27(5):483-488
 • Sochor M.: Management vybraných symptomů v onkologické paliativní péči – Zácpa a průjem, Remedia 2017;27(6):569-575
 • Srbecka, K. – Michalova, K. – Curcikova, R. – Michal, M. Jr – Dubova, M. – Svajdler, M. – Michal, M. – Daum, O. Spectrum of lesions derived from branchial arches occurring in the thyroid: from solid cell nests to tumors. Virchows Arch, 2017, vol. 471, s. 393–400
 • Suchánková E., Pavlásek J., Bydžovská I., Lubušký M., Abdominální těhotenství u pacientky po císařském řezu, oboustranné salpingektomii a embryotransferu. Česká gynekologie 2017, 82, č.2 s. 122-125, ISSN 1210-7832
 • Szabó A., Richter I, Frydrychová D et al. Uzlinová metastáza karcinomu z Merkelových buněk bez kožního primárního ložiska – kazuistické sdělení. Cesk Patol; 53: 135 – 138
 • Szabó, A. – Richter, I. – Frydrychová, D. – Saláková, M. – Jirásek, T. Uzlinová metastáza karcinomu z Merkelových buněk bez kožního primárního ložiska – kazuistické sdělení. Cesk Patol, 2017, vol. 53, no. 3, s. 135-8.
 • ŠERCL M., V. MACHAČKA., P. KOČÍ a kol. Jednoduchá technika perkutánního podvazu akcesorních žil hemodialyzačních zkratů. Rozhl. Chir., 2017, 96(7), s. 296-301.
 • Špatenková V., Bradáč O., De Lacy P., Škrabálek P., Suchomel P. Dysnatremia as a poor prognostic indicator in patients with acute subarachnoid haemorrhage. J Neurosurg Sci.2017Aug:61(4):371–379.doi:10.23736/S0390-5616.16.03411-Epub2015Oct23
 • Špatenková V., Hradil J., Suchomel P.N-terminal pro-B-type Natriuretic Peptide in free different mechanisms of dysnatremia onset after a child,s craniopharyngioma surgery. Neuro Endocrinol Lett.2017 Oct 6:38(5): 321-324.
 • Špatenková V., Pokorná E., Suchomel P.Five-year Follow-up on Transplanted Organs From Donors After Brain Death After Acute Stroke. Exp.Clin Transplant.2017 Aug.,15(4):445–447,doi: 10.6002/ect.2016.0147.Epub 2017,Apr27
 • Varvařovský I., Martin Mates, Ivo Bernát , Marian Branny, Pavel Červinka, David Horák, Petr Kala, Petr Kmoníček, Viktor Kočk, Tomáš Kovárník, Ladislav Pešl , Josef Šťásek, Michael Želízko.Provádění diagnostických a intervenčních koronárních výkonů (PCI) u pacientů s trvalou indikací k perorální antikoagulační léčbě (OAC). Cor et Vasa 2017, vol 59(6), str. 739-742
 • Volny O., Krajina A, Belaskova S, Bar M, Cimflova P, Herzig R, Sanak D, TomekA, Köcher M, Rocek M, Padr R, Cihlar F, Nevsimalova M, Jurak L, Havlicek R, Kovar M, Sevcik P, Rohan V, Fiksa J, Menon BK, Mikulik R. Mechanical thrombectomy performs similarly in real world practice: a 2016 nationwide study from the Czech Republic J Neurointerv Surg. 2017 Nov 16. doi: 10.1136/neurintsurg-2017-013534. [Epub ahead of print] IF 3.551

 

2018

KAPITOLA V MONOGRAFII

 • BALKO, Jan, Zbyněk TONAR a Ivan VARGA, 2018. Memorix histology. Ilustrovala Šárka ZAVÁZALOVÁ, ilustroval Radovan HUDÁK. Prague: Triton. ISBN 978-80-7553-577-1.
 • FEJFAR, T. DVOŘÁK, K. FRAŇKOVÁ, S. Neinvazivní metody v hodnocení jaterní fibrózy. In: Hepatologie, 3. vyd. Praha: Grada 2018, Kapitola 4.10, s. 143-151.
 • CHLÁDKOVÁ N. Monografie (spoluautorství): Diagnostika a terapie ADHD, in: MIOVSKÝ, Michal, 2018. Diagnostika a terapie ADHD: dospělí pacienti a klienti v adiktologii. Praha: Grada. Psyché (Grada). ISBN 978-80-271-0387-4.
 • Juhaňák – Triton. ISBN 978-80-7553-350-0.
 • STEJSKAL F. Parazitární onemocnění střeva. In: LUKÁŠ, Karel a Jiří HOCH, ed., 2018. Nemoci střev. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-271-0353-9.
 • STEJSKAL F. Paraziti na cestách aneb rizika parazitárních infekcí při cestách do zahraničí. In:
 • VOTÝPKA, Jan, Iva KOLÁŘOVÁ a Petr HORÁK, 2018. O parazitech a lidech. V Praze: Stanislav

 

PUBLIKACE V ODBORNÝCH PERIODICÍCH

 • BULAVA, Alan, Přemysl HÁJEK, Josef KAUTZNER, et al., 2018. Srdeční resynchronizační léčba v podmínkách ČR – data z multicentrického registru EHRA CRT Survey II. Cor et Vasa. Brno: Česká kardiologická společnost, 60(6), 730-738. DOI: 10.1016/j.crvasa.2018.03.004. ISSN 0010-8650.
 • HOLUBOVÁ, Michaela, Ján PRAŠKO, Marie OČISKOVÁ, Jakub VANĚK, Marta ZÁTKOVÁ, Miloš SLEPECKÝ, Klára LÁTALOVÁ a A. KOLEK, 2018. Three diagnostic psychiatric subgroups in comparison to self-stigma, quality of life, disorder severity and coping management cross-sectional outpatient study. Neuroendocrinology Letters. Stockholm: Společnost integrovaných věd, 39(4), 331-341. ISSN 0172 – 780X.
 • JANDOVÁ, S. a Jan PAZOUR, 2018. Limitovaný versus extenzivní laterální přístup při osteosyntéze zlomenin patní kosti – srovnání časových a dynamických parametrů krokového cyklu. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. Praha: Galén, 85(1), 57-61. ISSN 0001-5415.
 • KAMENICKÁ, Hana, Tomáš ZAJÍC, Ivana BYDŽOVSKÁ a Renata PROCHÁZKOVÁ, 2018. Determination of Fetomaternal Hemorrhage by Flow Cytometry and Red Blod Cell Alloimmunization in Pregnancy. Annals of Hematology & Oncology. New Jersey: Austin Publishing Group, 5(2), 6. ISSN 2375-7965.
 • MORAVA, Jan, Aleš RICHTER a Pavel KUČERA, 2018. Electromagnetic compatibility of cardiostimulation technology in relation to human body—the introductory study. In: LHOTSKÁ, Lenka, Lucie SUKUPOVÁ, Igor LACKOVIČ a Geoffrey S. IBBOTT. IFMBE Proceedings: World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018. Springer Singapore, s. 755-760. DOI: 10.1007/978-981-10-9035-6_139. ISBN 9789811090349.
 • profylaxe malárie. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. Praha: TRIOS, 24(1), 20-30. ISSN 1211-264X.
 • RICHTER, Igor, Tomáš JIRÁSEK, Ivana HAVLÍČKOVÁ, Radmila ČURČÍKOVÁ, Vladimír ŠÁMAL, Josef DVOŘÁK a Jiří BARTOŠ, Řeckárepublika. The expression of PD-L1 in patients with castrate prostate cancer treated by enzalutamide. JBuon. Athény, 23(6), 1796-1802. ISSN 1107-0625.
 • ROUBÍČEK, Tomáš, Dan WICHTERLE a Josef KAUTZNER, 2018. Cardoneuroablation in a patient with atrioventicular nodal re-entrant tachycardia. EP Europace. 1. DOI: 10.1093/europace/euy190.
 • SPATENKOVA, Vera, Ondrej BRADAC, Daniela FACKOVA, Zdenka BOHUNOVA a Petr SUCHOMEL, 2018. Low incidence of multidrug-resistant bacteria and nosocomial infection due to a preventive multimodal nosocomial infection control: a 10 – year single centre prospective cohort study in neurocritical care. BMC Neurology. 18(1). DOI: 10.1186/s12883-018-1031-6. ISSN 1471-2377. Dostupné také z: https://bmcneurol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12883-018-1031-6
 • STEJSKAL, František, E. NOHÝNKOVÁ, P. KOSINA a J. KULICHOVÁ, Diagnostika, léčba a
 • ŠRÁM, Jaroslav, S. TALLER, Roman HARCUBA, Martin KŘIVOHLÁVEK, Richard LUKÁŠ a V. DŽUPA, 2018. Osteosyntéza předního segmentu pánve: nová symfyzeální dlaha – první klinické zkušenosti. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. 85(1), 9-16. ISSN 0001-5415.
 • ŠTROS, Jan, Rostislav POLÁŠEK, Jiří SEINER a Jiří KARÁSEK, 2018. Extracorporeal membrane oxygenation in a patient with yew and escitalopram intoxication. Cor et Vasa. Brno: Czech Society of Cardiology, 8(3), 5. DOI: 10.1016/j.crvasa.2018.08.003. ISSN 0010-8650.

 

2019

MONOGRAFIE

 • SOCHOR, Marek, Irena ZÁVADOVÁ a Ondřej SLÁMA, ed. Paliativní péče v onkologii. 1. Praha: Mladá fronta, 2019. ISBN 978-80-204-4223-9.

 

KAPITOLA V MONOGRAFII

 • BARSA, Pavel. Injuries to the craniocervical ligaments: radiological diagnosis and treatment. Clinical Anatomy of the Ligaments of the Craniocervical Junction. Cambridge: Cambridge Scholar Publishing, 2019, s. 284-302. ISBN 978-1-5275-2208-4.
 • BUCHVALD, Pavel. Intradural Extramedullary Cervical Spine Tumors (IECST). Cervical Spine Surgery: Standard and Advanced Techniques. 1. Cham: Springer International Publishing, 2019, s. 617-622. ISBN 978-3-319-93431-0.
 • BUCHVALD, Pavel. Mikroskopická technika transsfenoidálního přístupu. Adenomy hypofýzy: diagnostika a komplexní léčba. Praha: Maxdorf, [2019], s. 139-143. Jessenius. ISBN 978-80-7345-620-7.
 • JIRÁSEK, Tomáš. Hemodynamické příčiny lidských chorob. ZÁMEČNÍK, Josef, a kol., Patologie. 1. Praha: LD Prager Publishing, 2019, s. 35-48. ISBN 978-80-270-6457-1.
 • JIRÁSEK, Tomáš. Klasifikace nádorů-2 Neuroendokrinní nádory. ZÁMEČNÍK A KOL., Josef. Patologie. 1. Praha: LD Prager Publishing, 2019, s. 239-241. ISBN 978-80-270-6457-1.
 • KŘIVOHLÁVEK, Martin. Poranění ramenního kloubu. Traumatologie. Druhé, přepracované a rozšířené vydání. Praha: Galén, [2019], s. 184-193. ISBN 978-80-7492-452-1.
 • RICHTER, Igor. Výpotky. Obecná onkologie. Praha: Maxdorf, [2019], s. 305-309. Jessenius. ISBN 978-80-7345-617-7.

 

PUBLIKACE V ODBORNÝCH PERIODICÍCH

 

 • BARRA, Sérgio, Rudolf DUEHMKE, Rui PROVIDÊNCIA, et al. Very long-term survival and late sudden cardiac death in cardiac resynchronization therapy patients. European Heart Journal. 2019, 40(26), 2121-2127. DOI: 10.1093/eurheartj/ehz238. ISSN 0195-668X. Dostupné také z: https://academic.oup.com/eurheartj/article/40/26/2121/5482553
 • BENEŠ, Vladimír, Lubomír JURÁK, Jaroslav JEDLIČKA, Jan DIENELT a Petr SUCHOMEL. Fatal intracranial aneurysm rupture after thrombolytic treatment for ischemic stroke: a case report and literature review. Acta Neurochirurgica. 2019, 161(7), 1337-1341. DOI: 10.1007/s00701-019-03931-3. ISSN 0001-6268. Dostupné také z: http://link.springer.com/10.1007/s00701-019-03931-3
 • BENEŠ, Vladimír, Ondřej BRADÁČ, David HORVÁTH, Petr SUCHOMEL a Vladimír BENEŠ. Surgery of acute occlusion of the extracranial internal carotid artery – a meta-analysis. Vasa. 2020, 49(1), 6-16. DOI: 10.1024/0301-1526/a000801. ISSN 0301-1526. Dostupné také z: https://econtent.hogrefe.com/doi/10.1024/0301-1526/a000801
 • CARRERAS-GONZÁLEZ, Ana, Diego BARRIALES, Ainhoa PALACIOS, et al. Regulation of macrophage activity by surface receptors contained within Borrelia burgdorferi-enriched phagosomal fractions. PLOS Pathogens. 2019, 15(11). DOI: 10.1371/journal.ppat.1008163. ISSN 1553-7374. Dostupné také z: https://dx.plos.org/10.1371/journal.ppat.1008163
 • CZINNER, Martin. Osteoidní osteom v oblasti horní končetiny. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. Praha: Galén, 2019, 86(1), 77-82.
 • DVOŘÁK, Karel. Neinvazivní diagnostika jaterních chorob – zobrazovací metody. Neinvazivní diagnostika jaterních chorob – zobrazovací metody. Vnitřní lékařství. Praha: Solen, 2019, 65(9), 539-545. ISSN 0042-773X.
 • ENDRYCH, Ladislav. Embolizační léčba epistaxí. Otorinolaryngologie a foniatrie. Praha: Mladá fronta, 2019, 68(2), 79-85. ISSN 1210-7867.
 • HOLUBOVA, Michaela, Jan PRASKO, Marie OCISKOVA, Kryštof KANTOR, Jakub VANEK, Milos SLEPECKY a Kristyna VRBOVA. <p>Quality of life, self-stigma, and coping strategies in patients with neurotic spectrum disorders: a cross-sectional study</p>. Psychology Research and Behavior Management. 2019, 12, 81-95. DOI: 10.2147/PRBM.S179838. ISSN 1179-1578. Dostupné také z: https://www.dovepress.com/quality-of-life-self-stigma-and-coping-strategies-in-patients-with-neu-peer-reviewed-article-PRBM
 • JIRÁSEK, Tomáš. Glioblastom s primitivní neuronální komponentou u dlouhodobě přežívající pacientky. Onkologie. Olomouc: Solen, 2019, 13(2), 87-91. ISSN 1212-7299.
 • KAŠÁK, Petr. Endoskopicky asistované ošetření osteomyelitického ložiska distální metafýzy tibie po osteosyntéze kominutivní zlomeniny pilonu. Acta Chir Orthop Traumatol Cech. Česká společnost pro ortopedii a traumatologii a Slovenská ortopedická a traumatologická spoločnosť, 2019, 86(2), 153-155. ISSN 0001-5415.
 • KOTKOVÁ, Hana, Marie CABRNOCHOVÁ, Irena LICHÁ, Jan TKADLEC, Libor FILA, Jana BARTOŠOVÁ a Oto MELTER. Evaluation of TD test for analysis of persistence or tolerance in clinical isolates of Staphylococcus aureus. Journal of Microbiological Methods. 2019, 167. DOI: 10.1016/j.mimet.2019.105705. ISSN 01677012. Dostupné také z: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0167701219305615
 • KRACÍK, Martin. První zkušenosti s detekcí tcdB genu Clostridioides difficile pomocí Simplexa C. difficile Direct Kit. Klinicka Mikrobiologie a Infekcni Lekarstvi. Praha: Trios, 2019, 25(1), 12-15.
 • PALDUS, Vít. Wunderlichův syndrom – soubor pacientů s netraumatickým spontánním krvácením do retroperitonea. Česká urologie. Praha: Galén, 2019, 23(3), 230-236. ISSN 2336-5692.
 • POLOVÁ, Barbora. Nesprávná indikace k implantaci defibrilátoru u pacienta po infarktu myokardu a akcesorní spojkou Mahaimova typu. Cor et Vasa Case Reports. 2019, 2019(3), 77-81. ISSN 0010-8650.
 • RICHTER, Igor. Expression and prognostic signi cance of programmed death- ligand 1 (PD-L1) in Merkel cell carcinoma. JBUON. 2019, 24(5). DOI: Expression and prognostic signi cance of programmed death- ligand 1 (PD-L1) in Merkel cell carcinoma. ISSN 1107-0625.
 • RICHTER, Igor. Imunoterapie triple negativního karcinomu prsu. Onkologická review 2019. Current Media, 2019, 86(4), 79-81. ISSN 2464-7195.
 • RICHTER, Igor. Systémová léčba první linie metastazujícího karcinomu ledviny. Onkologická revue. Praha: Current Media, 2019, 2019(3), 27-32. ISSN 2464-7195.
 • RICHTER, Igor. Vliv neoadjuvantní chemoradioterapie na změnu exprese PD-L1 u pacientů s karcinomem rekta. Onkologická Current Media, 2019, 2019(4), 52-61. ISSN 2464-7195.
 • ROUBICEK, Tomas, Jan STROS, Pavel KUCERA, Pavel NEDBAL, Jan CERNY, Rostislav POLASEK, Dan WICHTERLE a Vincenzo LIONETTI. Combination of left ventricular reverse remodeling and brain natriuretic peptide level at one year after cardiac resynchronization therapy predicts long-term clinical outcome. PLOS ONE. 2019, 14(7). DOI: 10.1371/journal.pone.0219966. ISSN 1932-6203. Dostupné také z: http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0219966
 • ŠÁMAL, Vladimír. Radiologická regrese metastatického renálního karcinomu po biologické léčbě sunitinibem – kazuistika a přehled literatury. Česká Urologie. Praha: Galén, 23(4), 341-346. ISSN 2336-5692.
 • ŠKACH, Jiří. Hydrophobic and antibacterial treatment of textiles using organic-inorganic hybrid layers prepared by sol-gel. Vlákna a textil. 2019, 19(3), 18-22.
 • VOCKA, Michal, Martina ZIMOVJANOVA, Zuzana BIELCIKOVA, et al. Estrogen Receptor Status Oppositely Modifies Breast Cancer Prognosis in BRCA1/BRCA2 Mutation Carriers Versus Non-Carriers. Cancers. 2019, 11(6). DOI: 10.3390/cancers11060738. ISSN 2072-6694. Dostupné také z: https://www.mdpi.com/2072-6694/11/6/738
 • WIDIMSKÝ, Jiří, David HORÁK, Vladimír HRABOŠ, Zdeněk ŠEMBERA, Lukáš JAWORSKI a Jan HORÁK. (Tryton – an alternative to established bifurcation techniques?). Cor et Vasa. 2019, 61(3), e285-e289. DOI: 10.33678/cor.2019.012. ISSN 00108650. Dostupné také z: http://e-coretvasa.cz/doi/10.33678/cor.2019.012.html
Psychiatrický seminář

jídelna budovy „I“

Středa
13 Prosinec