Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování jejich výpisů nebo kopií dle §§ 65 a následujících zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

I.

Do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi mohou v přítomnosti zaměstnance pověřeného poskytovatelem (Krajskou nemocnicí Liberec, a.s. ) nahlížet, pořizovat si její výpisy nebo kopie

a)    pacient nebo zákonný zástupce pacienta (do záznamů autorizovaných psychologických metod a popisu léčby psychoterapeutickými prostředky může pacient nebo zákonný zástupce pacienta nahlížet nebo si pořizovat výpisy nebo kopie pouze v rozsahu záznamu popisu příznaků onemocnění, diagnózy, popisu terapeutického přístupu a interpretace výsledků testů),

b)   osoby určené pacientem nebo zákonným zástupcem pacienta, pěstoun nebo jiná pečující osoba, v případě záznamu autorizovaných psychologických metod a popisu léčby psychoterapeutickými prostředky viz výše,

c)    osoby blízké zemřelému pacientovi  – osoby blízké zemřelému pacientovi, popř. další osoby, které určil, mají právo na informace o zdravotním stavu pacienta, který zemřel (příp. informace o výsledku pitvy), včetně práva nahlížet do zdravotnické dokumentace vedené o jeho osobě nebo do jiných zápisů vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu a pořizovat z nich výpisy nebo jejich kopie, pokud zemřelý pacient za svého života vyslovil zákaz sdělovat informace o svém zdravotním stavu určitým osobám blízkým, lze informace těmto osobám sdělit pouze v případě, že je to v zájmu ochrany jejich zdraví nebo ochrany zdraví další osoby, a to pouze v nezbytném rozsahu.

Výše uvedené postupy nesmí narušit poskytování zdravotních služeb.

II.

Pokud si osoba, která je podle čl. I oprávněná k pořízení výpisu nebo kopie zdravotnické dokumentace, nepořídí výpis nebo kopii vlastními prostředky na místě, pořídí kopii zdravotnické dokumentace poskytovatel.

Poskytovatel pořídí výpis nebo kopii zdravotnické dokumentace pro osoby uvedené v čl. I odst. 1 do 30 dnů od obdržení žádosti pacienta nebo jiné k tomu oprávněné osoby, pokud z jiného právního předpisu nevyplývá jiný postup nebo nebyla dohodnuta jiná lhůta.

III.

Svou žádost můžete doručit osobně v pracovní dny na sekretariát lékařského  ředitele  (budova ředitelství) nebo zaslat písemně na adresu:

Krajská nemocnice Liberec, a.s., sekretariát lékařského ředitele, Husova 1430/34, Liberec I – Staré Město, 460 01

Pro svoji žádost použijte tento vzor.

Doručíte-li svou žádost osobně, budete vyzván/a k předložení dokladu totožnosti (občanského průkazu, cestovního pasu).

Pokud písemnou žádost zašlete poštou, vyžadujeme, aby Váš podpis na žádosti byl úředně ověřen, abychom měli za prokázané, že žadatelem je skutečně osoba oprávněná. Účelem tohoto opatření není klást překážky pro výkon Vašeho práva, ale zabránit možnému riziku sdělení či zpřístupnění důvěrných informací neoprávněné osobě.

Jste-li osobou blízkou, je opět z důvodu ochrany důvěrných informací o pacientovi nezbytné, abyste doložil/a, z jakého důvodu se cítíte být osobou blízkou (např. kopie oddacího listu, kopie rodného listu Vašeho nebo kopie rodného listu pacienta) popř. čestným prohlášením, ve kterém uvedete okolnosti osvědčující, že jste osobou blízkou pacienta.  Je-li písemná žádost doručena do naší nemocnice poštou, je třeba, aby byl Váš podpis u čestného prohlášení úředně ověřen.

IV.

Vyžádané výpisy či kopie zdravotnické dokumentace obdržíte po jejich zhotovení při osobním převzetí proti úhradě nákladů spojených s jejich pořízením. Pokud si přejete zaslat požadovanou dokumentaci poštou, bude Vám zaslána na dobírku na Vaši adresu uvedenou v žádosti (dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta). Pokud je v žádosti jako doručovací adresa uvedena adresa v zahraničí, je nutné uhradit náklady spojené s pořízením výpisů nebo kopií předem na náš účet.