Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Nemocnice Turnov
485 311 111 Informační linka
Menu

Projekt Modernizace Krajské nemocnice Liberec a jeho vývoj

V této sekci naleznete základní informace k projektovému záměru Modernizace Krajské nemocnice Liberec, a. s.

O projektu

V roce 2006 se Okresní nemocnice Liberec transformovala na obchodní společnost Krajská nemocnice Liberec, a.s. (KNL), což vedlo k výraznému rozvoji největšího zdravotnického zařízení v Libereckém kraji. Se vznikem akreditovaných center (Kardiocentrum, Traumacentrum, Neurocentrum a Onkocentrum) došlo i k zásadnímu rozšíření spádové oblasti v poskytování specializované péče za hranice Libereckého kraje. Ruku v ruce s tím se vlivem požadavků zdravotních pojišťoven měnila také struktura zdravotní péče v celém regionu, kde zaniklo mnoho malých lůžkových oddělení především v menších nemocnicích a tato péče se postupně koncentrovala z velké části právě do Krajské nemocnice Liberec. Tyto faktory vedly ke zvýšení výkonnosti KNL a masivnímu rozvoji mnoha oddělení.

V souvislosti s tím plynuly do rozvoje a vybavení specializovaných center významné dotace (především ze zdrojů EU) na nákup vybavení a přístrojů. Díky tomu se medicína v KNL posunula na úroveň fakultních nemocnic. Vzhledem k neustálému medicínskému vývoji stála KNL před otázkou dalšího rozvoje a udržení specializované péče. To s sebou přineslo požadavky na další doplnění moderních technologií a k tomu i odpovídající prostory, které v KNL zcela zásadně chybí.

Na vzniklou situaci reagovalo kolegium primářů liberecké nemocnice, které na začátku roku 2012 připravilo SWOT analýzu, která kromě jiného identifikovala jako jednu ze slabých stránek stav, kapacitu a uspořádaní stávajících budov areálu nemocnice. V roce 2013 následovalo prohlášení kolegia, ve kterém primáři KNL jasně deklarují potřebu stavebních investic, které nebudou reagovat pouze na aktuální potřebu prostřednictvím přestaveb a dostaveb stávajících objektů, ale využijí se na koncepční řešení rozvoje (revitalizace) areálu na příštích cca 20 let.

Ve zprávách primářů KNL jsou opakovaně uváděny tyto problémy:

 • Chybějící centrální urgentní příjem.
 • Nevhodná struktura intenzivních lůžek.
 • Potřeba centralizace ambulantních provozů a laboratoří.
 • Obecně nedostatek prostoru a roztříštěnost provozů v rámci areálu (KNL poskytuje péči v 35 objektech v areálu).

V současnosti lze konstatovat, že další rozvoj KNL v rámci stávajících objektů není možný a jedinou cestou je projekt Modernizace KNL.

Analýza současného stavu a očekávaného vývoje jednotlivých oborů, analýza lokalit pro stavbu nové nemocnice

Výsledkem opakovaných prohlášení zdravotníků liberecké nemocnice byla reakce akcionářů a managementu, kteří rozhodli o zahájení přípravných analytických prací k projektu Modernizace KNL. Vedle analýzy současného stavu a vývoje jednotlivých oborů se v roce 2014 přistoupilo k analýze vhodných lokalit, ve kterých by se projekt modernizace mohl uskutečnit.

Tato analýza v konečné fázi zahrnovala tři lokality, které s k realizaci projektu jevily jako vhodné: 

 • Stávající areál v Husově ul.,
 • Areál bývalé společnosti Textilana,
 • Pozemky u letiště (Liberec-Ostašov).

V rámci multikriteriální analýzy se k možným lokalitám vyjadřovali zdravotníci, zástupci veřejné správy, urbanisté i architekti, kteří hodnotili jednotlivé varianty z různých úhlů pohledu. Z komparace vycházely srovnatelně varianty Textilana a Ostašov, varianta stavby v areálu KNL vycházela o něco hůře. Spolu s tím byly zpracovány též předběžné finanční odhady nákladů jednotlivých variant, ze kterých vyplynulo, že realizace projektu „na zelené louce“ by s sebou přinesla zvýšenou finanční náročnost i z důvodu nutnosti řešení opuštěného stávajícího areálu. Navíc se ukázalo, že nelze počítat s případnými signifikantními finančními zdroji ze státních či evropských dotačních programů.

Výsledkem analýz bylo zjištění, že realizovatelnost projektu je především z finančních důvodů možná pouze ve stávajícím areálu KNL, a to prostřednictvím etapovitého řešení, které by v jiných lokalitách nebylo možné. Navíc vyplynulo, že projekt bude natolik finančně náročný, že jej není možné realizovat bez investiční spoluúčasti vlastníků. Stavba nové budovy financovaná pouze bankovním úvěrem ze zdrojů nemocnice by představovalo pro KNL neúměrné dluhové zatížení, které by mohlo způsobit její následnou insolvenci.

Projekt Modernizace KNL v areálu na Husově ulici Liberec

V květnu 2014 byl zpracovaný projektový záměr Modernizace KNL ve stávajícím areálu předložen a následně schválen vlastníky, tedy zastupitelstvy Libereckého kraje, Statutárního města Liberec a Města Turnov. Vzhledem k omezeným finančním zdrojům bylo rozhodnuto o modernizaci areálu formou etap, přičemž byla definována náplň úvodní etapy, pro kterou se následně lokalizovaly zdroje. V rámci první etapy  modernizace KNL jsou uvažovány tyto nové budovy:

 • Centra urgentní lékařské péče (CULP) s centrálním příjmem;
 • Centrální laboratoře;
 • Budova nového energetického centra areálu;
 • Parkovací dům.

Na základě těchto rozhodnutí se zformovala řídící struktura projektu v čele s tzv. Řídícím výborem, jehož členy jsou zástupci akcionářů, managementu i lékařů. Řídící výbor je pravidelně na svých jednáních informován projektovým týmem o aktuálním vývoji projektu a v jeho kompetenci je rozhodování o strategickém směřování projektu. Zároveň zastává primární kontrolní funkci činností v rámci projektu. Vybraný projektový tým pak zajišťuje jeho věcnou realizaci.

Prvním krokem v rámci přípravy projektu ve stávajícím areálu bylo zjištění co nejvhodnějšího umístění první etapy a jejího propojení se stávajícím areálem. Zároveň s tím bylo nutné naznačit možnosti modernizace v dalších etapách. Z tohoto důvodu se rozhodlo o tvorbě tzv. Malého generelu rozvoje KNL, který měl za úkol na tyto otázky odpovědět. Malý generel, který vznikl na začátku roku 2015, určil prostor pro realizaci první etapy v oblasti okolo Kristiánovy ulice, především pak prostoru na území a okolo stávající budovy „V“ („stará interna“) a budovy „H“ (hospodářská budova a kotelna). Rozvoj v dalších etapách generel logicky určil směrem na sever od první etapy (od Kristiánovy ulice směrem do areálu).

V návaznosti na Malý generel vznikl dokument „Analýza realizovatelnosti projektu“, jež zpracovala vedle nástinu věcného řešení i prvotní propočet výdajů projektu. Tento dokument se stal základem pro rozhodování zastupitelstev akcionářů o financování projektu. V únoru 2016 zastupitelstva na svých jednáních schválila výši svých příspěvků i vkladu ze strany KNL. Celkově by do projektu první etapy modernizace mělo být vloženo během následujících 20ti let cca 1,75 mld. Kč, což jsou zdroje k pokrytí celkové investice včetně dluhové služby a DPH.  Tento moment lze z pohledu projektu považovat za začátek jeho věcné realizace.

Od rozhodnutí o financování se projekt zaobírá především výběrem generálního projektanta. Pro tento výběr byla zvolena forma tzv. Soutěže o návrh, tedy druhu architektonické soutěže a navazujícího JŘBU (jednací řízení bez uveřejnění) dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Pro potřeby kontrolovatelného financování byl založen transparentní účet, kde lze veřejně sledovat vklady akcionářů i KNL, stejně jako výdaje.

V září 2016 byla vyhlášena Soutěž o návrh, do které se k datu ukončení lhůty (leden 2017) přihlásilo celkem 13 návrhů. Nezávislá odborná porota v čele s prof. Ing. arch. Petrem Hrůšou vybrala jako vítěze návrh společnosti SIAL architekti a inženýři spol. s r. o. Následně s touto společností zahájila KNL, a.s. jednací řízení bez uveřejnění (7/2017), na jehož konci došlo k uzavření smlouvy na tvorbu projektové dokumentace a inženýrskou činnost. Tato služba v celkové hodnotě 51 mil. Kč (bez DPH) byla zahájena v říjnu roku 2017. Kromě vítěze soutěže společnosti SIAL se na zakázce podílí jako smluvní partner i společnost DOMY s.r.o., která garantuje odborné know-how v projektování zdravotnických staveb.

Veškeré relevantní a důležité dokumenty včetně prezentací a zápisů z Řídícího výboru jsou průběžně zveřejňovány v této sekci webových stánek KNL (viz níže).

Dosavadní výstupy projektu

 1. Malý generel areálu KNL (3/2015)
 2. Analýza realizovatelnosti projektu (2/2016)
 3. Usnesení zastupitelstev akcionářů k financování projektu (2/2016)
 4. Založení transparentního účtu (3/2016)   účet zde
 5. Smluvní dokumenty financování projektu ze strany akcionářů i KNL (4/2016)
 6. Vyhlášení Soutěže o návrh na Modernizaci KNL (9/2016)
 7. Vyhodnocení Soutěže o návrh (3/2017)
 8. Zahájení navazujícího Jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU) na dodavatele projektových prací (6/2017)
 9. Dokončení JŘBU a podpis smlouvy na projektové práce (10/2017)

Očekávané kroky a milníky projektu

 1. Dopracování návrhu stavby (5/2018)
 2. Územní rozhodnutí a stavební povolení (2018)
 3. Výběr zhotovitele stavby (2019)
 4. Zahájení stavby (2019)
 5. Kolaudace (2022)

Závěr

Cílem projektu Modernizace KNL je rozvoj areálu v Husově ulici směrem k vyšší integritě a zlepšení medicínských i provozně – ekonomických parametrů areálu. Současná roztříštěná struktura budov, ve kterých KNL provozuje zdravotnickou péči, je limitující a pro další rozvoj již nepoužitelná. Formou výstavby nové budovy bude zahájena tvorba nového integrovaného řešení areálu umožňující využít nejnovější medicínské technologie, telematické inovace a synergii sdílené zdravotní péče za provozně optimálních podmínek.

 

Dokumenty

Výdaje projektu hrazené z transparentního bankovního účtu