Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
 • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
 • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
 • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
  podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
 • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
 • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
 •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Metodická doporučení ARO

Doporučení pro provádění předoperačních vyšetření před anestezií

 • metodická doporučení před celkovou a svodnou anestezií
 • pro obvodní lékaře, pediatry a konsiliáře
 • indikace ke specifickým vyšetřením
 • ASA klasifikace

Cílem vyšetření je snížit perioperační úmrtnost. Bezprostředním úkolem je zjištění aktuálního stavu pacienta a následná optimalizace jeho výkonnosti, neboli schopnosti snášet operační zátěž. Předoperační vyšetření provádí ambulantně praktický lékař, u dětí pediatr. Během hospitalizace je provedeno přijímacím lékařem základního oboru. U pacientů s přidruženými chorobami – t.j. ASA II a více – by mělo být provedeno internistou, resp. pediatrem s vyšší kvalifikací. Předanestetické vyšetření provádí anesteziolog. Shrnuje závěry všech dosud provedených vyšetření. Součástí vyšetření je volba premedikace a bezprostřední předoperační příprava.

Indikace laboratorních vyšetření u zdravých pacientů
 • Krevní obraz: vždy (platí 1 měsíc)
 • Moč chem + sed: vždy (platí 1 měsíc)
 • EKG nad 30 let (platí 1 měsíc)
 • Na, K, Cl, bili, bilik, ALT, AST, chol., urea, krea, CRP, glykemie: nad 50 let (platí 1 měsíc)
 • RTG S+P: nad 60 let (platí 1 rok)

Toto minimum se i u zdravých pacientů rozšiřuje s ohledem na druh výkonu a možné související komplikace (například krevní ztráty – KS, KO, zajištění krve).

Rozšíření vyšetření při komplikujících onemocněních pacienta
 • Kardiovaskulární onemocnění:
  KO, EKG, RTG S+P, glykemie, krea, minerály, urea
 • Respirační onemocnění:
  KO, EKG, RTG S+P, Spirometrie u obstrukčních a restrikčních poruch ventilace
 • Renální onemocnění:
  KO, EKG, RTG S+P, albumin, CB, krea, event. i clereance, minerály, urea, Astrup
 • Jaterní onemocnění:
  KO, transaminázy, albumin, CB, urea, krea, koagulace, bilirubin, glykemie, HBsAg
 • Diabetes:
  KO ,EKG, RTG S+P glykemie, krea, minerály, urea
 • Malignity:
  KO, RTG S+P, albumin, CB, koagulace
 • Thyreopatie:
  KO, EKG, glykemie, minerály, T3,4, Endokrinologické konsilium, ORL konsilium

Platnost laboratorních vyšetření je maximálně 1 měsíc, při nestabilním průběhu onemocnění musí být vždy čerstvá – podle úvahy interního (pediatrického) konsiliáře a podle názoru anesteziologa.

Vyšetření u urgentních zákroků

Základem je podrobná anamnéza a klinické vyšetření. To se doplňuje podle úvahy anesteziologa, ošetřujícího lékaře a časové dostupnosti o další indikovaná vyšetření včetně konsiliárních. Vyšetření před svodnou a ambulantní anestezií se provádí ve stejném rozsahu.

Indikace interního předoperačního konsilia
 • ASA II a více
 • věk nad 50 let
 • pokud byly při základním předoperačním vyšetření zjištěny diagnosticky nejasné patologie
 • pokud o toto vyšetření požádá anesteziolog

Závěry interního předoperačního konsilia očekávané ze strany anesteziologa:

 • Vyjádření k aktuálnímu stavu komplikujících onemocnění
 • Zhodnocení stavu funkčních rezerv oběhového a respiračního systému
 • Navržení optimalizace předoperační přípravy
 • Doporučení léčby očekávaných komplikací v perioperačním období
Indikace RTG S+P
 • věk nad 50 let
 • kardiorespirační onemocnění
 • respirační infekt v anamneze s přetrváváním klinicého nálezu
 • malignita s možností metastáz
 • cizinci s endemickým výskytem TBC
 • kuřáci nad 40 let
 • trauma hrudníku
Indikace EKG
 • Věk nad 30 let
 • Anamnéza kardiovaskulárního onemocnění
 • Akutní příznaky kardiovaskulárního onemocnění
 • Trauma hrudníku
 • Úraz elektrickým proudem
ASA klasifikace

ASA 1
Zdravý pacient. Chorobný proces, který je indikací k operaci je lokalizovaný a nemá vliv na celkovou kondici.

ASA 2
Mírné až středně těžké systémové onemocnění – HTN, Obezita, DM, anemie, věk nad 60 let, NYHA I.

ASA 3
Závažné systémové onemocnění omezující aktivitu pacienta /ICHS se sy AP, st.p. IM, závažná forma diabetu, NYHA II.

ASA 4
Život ohrožující systémové onemocnění. Nedostatečnost renální, jaterní, plicní, nestabilní AP, peritonitis, ileus. NYHA III-IV.

ASA 5
Moribundní pacient s nepříznivou prognózou. Operace je poslední možností léčby.

V případě neodkladného výkonu se k této klasifikaci připojuje písmeno E. Neodkladný výkon znamená, že nelze v dostupném čase provést všechna optimálně požadovaná vyšetření a přípravu před výkonem.