Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Katetrizační ablace

moderní metoda léčby srdečních arytmií

Katetrizační ablace je moderní metoda léčby poruch srdečního rytmu (arytmií). Principem je zničení (ablace) abnormální tkáně v srdci, která je zodpovědná za vznik nebo udržování srdeční arytmie. Výkon se provádí pomocí speciálních tenkých a ohebných elektrod (katetrů), které se zavádějí zpravidla přes žílu v třísle nebo v podklíčkové krajině do srdce co nejblíže místu vzniku arytmie. Přes katetr se dané místo zahřeje průchodem vysokofrekvenčního proudu na teplotu kolem 60-70 °C, a tak dojde ke zničení, „spálení“ tkáně.

Katetrizační ablace se provádí ve speciálně vybaveném sále, tým tvoří obvykle 1-2 lékaři – elektrofyziologové, sestry a technik.

Na našem pracovišti provádíme tyto výkony od roku 2004, provádíme ablace všech typů supraventrikulárních tachykardií, fibrilace síní, síňových tachykardií a komorových tachykardií z výtokového traktu srdeční komory.

Před výkonem
 • před výkonem budete vyšetřeni lékařem arytmologem, s nímž znovu proberete celou problematiku
 • přijetí na naše oddělení proběhne obvykle den před plánovaným výkonem, v některých případech přijímáme pacienty v den výkonu ráno, je nutno být nalačno; hospitalizace obvykle trvá 2 – 3 dny
 • je nutné předem domluvit s lékařem arytmologem, které léky a jak dlouho před výkonem je potřeba vysadit. Zákroky provádíme i při léčbě léky proti srážení krve (anopyrin, warfarin,…), úpravu dávkování těchto léků je nutné předem konzultovat. Vždy s sebou přineste seznam aktuálně užívaných léků
 • pokud trpíte alergií, zejména na některé léky, informujte o tom ošetřujícího lékaře v nemocnici
 • katetrizační ablace se provádí nalačno, proto Vás požádáme, abyste nejedli a nepili 6 hodin před výkonem, na výkony plánované dopoledne je nutné lačnit od půlnoci; pravidelně užívané léky je možné zapít douškem vody
 • před vlastním výkonem provedeme některá základní vyšetření jako odběry krve, EKG a echokardiografické vyšetření srdce
 • před výkonem je nutné oholit oblasti zavádění katetrů – obvykle třísla a oblast klíční kosti; do žíly na paži Vám zavedeme kanylu, ta slouží k podávání léků při výkonu
Při výkonu
 • výkon probíhá na speciálním stole, který umožňuje posouvání
 • na trup budou nalepeny elektrody ke snímání EKG, na paži se připevní manžeta na měření tlaku krve, na prst ruky se připne snímač měřiče, který sleduje množství kyslíku v krvi; po napojení na monitory budete přikryti sterilním prádlem)
 • v průběhu celého výkonu budete při vědomí, někdy podáváme léky na uklidnění, místa vstupu katetrů se před jejich zavedením umrtvují místními znecitlivujícími léky; obvykle se zavádí několik katetrů
 • katetrizační ablace je nebolestivá, můžete cítit pohyby katetrů v místě jejich zavedení do žíly; při aplikaci radiofrekvenční energie se může objevit mírné pálení na hrudi, zejm. v některých místech v srdci, kde je větší nervové zásobení, tyto pocity nahlásíte lékaři, který eventuelně přeruší aplikaci energie, a bolestivé pálení budeme tlumit podáním silných léků proti bolesti přímo do žíly
 • radiofrekvenční ablace trvá obvykle několik hodin
 • při elektrofyziologickém vyšetření nebo během hledání místa vhodného k aplikaci radiofrekvenční energie může být potřeba stimulovat srdce pomocí elektrických impulzů, což může vést k vnímání bušení srdce. Mnohdy jsou pocity podobné té, které míváte při „Vaší“ arytmii. Při ablaci je obvykle nutné arytmii opakovaně vyvolávat. Arytmii je možné zrušit několika způsoby, obvykle se tak děje pomocí další stimulace nebo popř. výjimečně elektrickým výbojem v krátké celkové anestézii

Po výkonu
 • po skončení výkonu budou odstraněny katetry a zavaděče, na místa jejich vstupu bude provedena ruční komprese k zastavení krvácení, poté bude přiložen obvaz se zátěží na dobu několika hodin
 • dále se vrátíte zpět na oddělení na Vaše lůžko; po dobu několika hodin budete muset dodržovat absolutní klid; vždy dbejte pokynů sester a lékařů, po odstranění kompresivního obvazu z místa vpichu můžete začít opatrně vstávat po dobu 24 h budeme monitorovat TK a EKG
 • jíst a pít můžete obvykle za 1 hodinu po výkonu
 • propuštění a nutnosti dalšího užívání léků Vás bude informovat ošetřující lékař
 • doma po výkonu omezte pohybovou aktivitu po dobu několika dní, nezdvihejte těžší předměty
 • malá modřina nebo zatvrdnutí v hloubce pod místem vpichu bývají obvyklé a vymizí během několika týdnů; v případě vzniku zarudnutí, velké modřiny, otoku nebo otoku celé končetiny vyhledejte lékaře
 • podle druhu léčené arytmie a charakteru Vašeho zaměstnání Vám bude doporučena délka pracovní neschopnosti, obvykle trvá týden
 • po dobu cca 1 měsíce byste se měli vyvarovat větší fyzické zátěže
 • po výkonu můžete cítit ojedinělé “přeskakování srdce“, lékaře kontaktujte v případě, že se objeví obtíže – bušení srdce, stejné jako před výkonem
 • na kontrolní vyšetření do Ambulance pro poruchy srdečního rytmu budete pozváni cca po 6-8 týdnech
Jaké jsou výhody katetrizační ablace

Katetrizační ablace je unikátní léčebná metoda. Její největší výhoda je v tom, že u většiny nemocných dokáže zcela odstranit poruchu srdečního rytmu a umožnit tak naprosté vyléčení. Tato úspěšnost se pohybuje pro většinu supraventrikulárních arytmií okolo 85-100 % a zcela vyvažuje možná rizika spojená s tímto invazivním výkonem. V jiných případech (např. přerušení vedení mezi síněmi a komorami u fibrilace síní) odstraňuje katetrizační ablace vnímání arytmie a zlepšuje kvalitu života.

Je katetrizační ablace bezpečná?

Ablace je „invazivní“ výkon, při kterém se zavádějí do těla katetry cestou napíchnuté žíly, výjimečně tepny. Jako každé invazivní vyšetření je i ablace provázena určitým rizikem komplikací. Toto riziko je velmi nízké a obecně je ablace považována za výkon bezpečný. Míra rizika se liší podle druhu prováděného výkonu i podle celkového zdravotního stavu pacienta. O tom, jaké riziko představuje pro Vás, promluvte s lékařem, který bude výkon provádět.
U některých pacientů může dojít ke krvácení v místě vpichu do cévy, ke vzniku modřiny nebo bolestivého otoku. Zcela výjimečně se mohou vyskytnout závažnější komplikace jako je poškození cév v místě vpichu, poškození srdeční stěny, vznik krevní sraženiny v cévě nebo v srdci nebo infekce. ( obecně v 0,5-2%).
Případné úmrtí je naprosto raritní, popisuje se v necelém 1 promile výkonů, tj. 1 na 1000 výkonů.
V závislosti na typu arytmie a druhu prováděného výkonu existuje riziko poškození normálního elektrického systému; toto riziko bývá nejvyšší při ablaci v oblasti AV uzlu a nepřesahuje 1-2%. V případě trvalého poškození elektrického vedení v srdci lze tuto komplikaci vyřešit a trvale odstranit implantací kardiostimulátoru, který poškozené vedení nahradí.

Ablace fibrilace síní

V našem kardiocentru provádíme tento zákrok od roku 2012 a v současné době se jedná o nejúčinnější nefarmakologickou metodu léčby k udržení sinusového (pravidelného) rytmu a zlepšující kvalitu života pacientů. Jedná se o výkon, kdy je provedena obkružující izolace plicních žil, případně doplněna dalšími aplikacemi v levé nebo pravé srdeční síní. Jelikož se jedná o delší (3-4 hodiny) a náročnější zákrok, pacienti dostávají po dobu výkonu zklidňující léky (analgosedace). Vzhledem k riziku embolizace (nebezpečí vycestování krevní sraženiny ze srdce dále do těla, např. mozku) provádíme u většiny pacientů před výkonem jícnovou echokardiografii. Z tohoto důvodu musí pacienti nastupovat k hospitalizaci nalačno.

Pokud je u pacientů před výkonem indikována antikoagulační terapie, pak prosíme tuto léčbu nevysazovat (nepřevádět pacienty z warfarinu na LMWH). Výkon provedeme při INR do 3. Aby nedocházelo k odkládání výkonu pro vysoké INR při nástupu, prosíme o kontrolu INR 5-7 dnů před nástupem. Pokud pacienti užívají nová perorální antikoagulancia, pak poslední dávku podat 24 hodin před výkonem.

Po výkonu užívají všichni pacienti léčbu proti srážení krve po dobu 3 měsíců (warfarin, pradaxa,..). Další pokračování antikoagulační léčby se řídí dle rizikovosti epizody embolizace bez ohledu na úspěšnost výkonu. Pokud pacienti nejsou schopni antikoagulační léčby, je toto zásadní kontraindikací výkonu. Doba hospitalizace při tomto výkonu je 4 dny.