Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
 • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
 • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
 • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
  podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
 • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
 • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
 •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Druhy pitev

 • Pitva obecně
 • Zdravotní pitva
 • Soudní pitva
 • Patologicko-anatomická pitva

Pitva

Dle platného zákona č. 372/2011 Sb. existují dva druhy pitev na soudním lékařství – pitvy zdravotní a pitvy soudní. Mimo to existují pitvy anatomické pro studijní účely na anatomických ústavech lékařských fakult a pitvy patologické pro ověření klinické diagnózy na odděleních patologie.

O provedení zdravotní pitvy rozhoduje lékař provádějící prohlídku těla zemřelého, soudní pitvu nařizují orgány činné v trestním řízení (Policie ČR, státní zastupitelství, příp. soud).

Policie ČR nemůže nařídit zdravotní pitvu, stejně jako ohledávající lékař nemůže nařídit soudní pitvu.

Zdravotní pitva na oddělení soudního lékařství

Z platného zákona č. 372/2011 Sb. vyplývá zákonná povinnost provést pitvu na oddělení soudního lékařství:

a) při náhlých a neočekávaných úmrtích, jestliže při prohlídce těla zemřelého nebylo možno jednoznačně zjistit příčinu smrti,

b) při všech násilných úmrtích včetně sebevraždy,

c) při podezření, že úmrtí může být v příčinné souvislosti s nesprávným postupem při poskytování zdravotních služeb, které vyslovil zdravotnický pracovník zúčastněný na poskytování zdravotních služeb, lékař, který provedl prohlídku těla zemřelého, nebo osoba blízká zemřelému,

d) při podezření, že úmrtí mohlo být způsobeno v souvislosti se zneužíváním návykových látek,

e) u osob, které zemřely ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence.

Jde-li současně o povinnou pitvu patologicko-anatomickou a zdravotní, provede se pitva zdravotní.

Soudní pitva na oddělení soudního lékařství

Soudní pitvu nařizují orgány činné v trestním řízení, nejčastěji policejní orgán, resp. státní zástupce. Soudní pitva je nařizována usnesením dle  § 115 trestního řádu a to v případě, že vznikne podezření, že smrt člověka byla způsobena trestnými činem. Součástí soudní pitvy je i komplementární laboratorní vyšetření a také lékařský znalecký posudek.

Patologicko-anatomická pitva na oddělení patologie

Z platného zákona č. 372/2011 Sb. vyplývá zákonná povinnost provést pitvu na patologii:

a) u žen, které zemřely v souvislosti s těhotenstvím, porodem, potratem, umělým přerušením těhotenství nebo v šestinedělí,

b) u plodů z uměle přerušených těhotenství provedených z důvodů genetické indikace nebo indikace vrozené vývojové vady plodu,

c) u dětí mrtvě narozených a u dětí zemřelých do 18 let věku,

d) u pacientů, kteří zemřeli při operaci, při nechirurgickém intervenčním výkonu, v souvislosti s komplikací navazující na operaci nebo nechirurgický intervenční výkon nebo při úvodu do anestézie,

e) jestliže byl z těla zemřelého proveden odběr orgánu pro účely transplantací, tkání nebo buněk pro použití u člověka nebo odebrána část těla pro výzkum nebo k výukovým účelům; v případech, kdy transplantační zákon stanoví provádění pitev jinak, postupuje se podle transplantačního zákona,

f) v případě, že k úmrtí došlo v souvislosti se závažnou nežádoucí příhodou při klinickém hodnocení humánního léčivého přípravku nebo s nežádoucí příhodou při klinických zkouškách zdravotnického prostředku nebo v souvislosti s ověřováním nových poznatků použitím metod, které dosud nebyly v klinické praxi na živém člověku zavedeny, nebo v případě podezření na tyto skutečnosti,

g) v případě podezření, že k úmrtí došlo v souvislosti s odběrem orgánu za účelem transplantace nebo tkání nebo buněk pro použití u člověka.