Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Návštěvy pacientů v nemocnicích KNL (Liberec, Turnov, Frýdlant) jsou možné, pokud návštěva splní jednu z následujících podmínek: 
 • doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
 • doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
 • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
  podle souhrnných údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
 • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID​-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
 • děti do věku 12-ti let pouze se svolením ošetřujícího lékaře
 •  návštěva  2 osob je povolena max. na dobu 30 minut.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.

 

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Úlohou bioptického vyšetření je zpracování a diagnostika vzorků tkání získaných z těla živého pacienta. Tyto tkáně mohou být pacientům odebrány během hospitalizace v některém ze zdravotnických zařízení, ale také v rámci ambulantního zákroku.

Vyšetřeny bývají všechny tkáně vyjmuté z těla pacienta. V závislosti na velikosti a charakteru vzorku trvá takové zpracování a  vyšetření od tří pracovních dnů u malých vzorků až po deset pracovních dnů u vzorků větších, které navíc například obsahují kostěnou nebo zvápenatělou tkáň vyžadující časově náročné  odvápnění. Často bývá ke správné diagnostice zapotřebí také použití speciálních barvení nebo imunohistochemických vyšetření.

Podmínky přijetí materiálu

Zkumavka nebo transportní nádoba s tkání zcela ponořenou ve fixačním roztoku (nejčastěji 10% formaldehyd). Štítek zkumavky nebo nádoby se vzorkem obsahuje tyto údaje:

 • jméno a příjmení pacienta
 • číslo pojištěnce
 • upřesnění typu vzorku nebo jeho lokalizace v případě vícečetného odběru, lze vyjádřit slovně (např. kůže ramene, kůže nad pravým kotníkem apod.) nebo číselně, kdy význam jednotlivých čísel je podrobně popsán na průvodce

Současně se vzorkem klinik zasílá průvodku k histologickému vyšetření, která obsahuje:

 •  jméno a příjmení pacienta
 • číslo pojištěnce
 • údaj o zdravotní pojišťovně
 • předmět vyšetření
 • základní, případně vedlejší diagnózy (včetně kódu dle MKN)
 • údaj o případných předchozích histologických nebo cytologických vyšetřeních, zejména v těch případech, byl-li vzorek pacienta vyšetřován na jiném pracovišti patologie
 • druh fixačního roztoku
 • hodnoty jaterních testů u biopsií jater nebo hodnotu PSA u biopsií prostaty
 • razítko zdravotnického zařízení, IČO, podpis lékaře
 • datum odběru

Po řádném zpracování a stanovení diagnózy lékařem jsou výsledky vyšetření uvolněné odečítajícím lékařem a poté zaslány na žádající pracoviště, tedy na ta oddělení, kde byl vzorek tkáně odebrán. Na žádost odesílajícího lékaře lze zaslat kopii výsledku ještě na jiné pracoviště, obvykle to bývá v případě, že je pacient na jednom oddělení hospitalizován a odběr vzorku proběhl na jiném pracovišti. Výsledky vyšetření pacientům nesdělujeme, tuto úlohu má ošetřující lékař pacienta nebo lékař, který odběr vzorku provedl.

Postup zpracování bioptického materiálu

 • Fixace materiálu fixačním roztokem, nejčastěji 10-procentním roztokem formaldehydu. Během fixace dojde k „zakonzervování“ tkáně a tím k její ochraně proti nepříznivým vlivům prostředí (autolýza, hniloba).
 • Přikrojení materiálu v přikrajovací laboratoři, kde laborantka nebo lékař přikrojí dostatečný počet menších vzorků určených k následnému zpracování.
 • Odvodnění pomocí odvodňovacího automatu, zde projdou přikrojené vzorky tkáně sérií lázní od alkoholů přes xylen až po parafín, čímž dojde k odvodnění tkáně a k jejímu prosycení parafínem.
 • Zalití tkání na zalévací lince do parafínových bločků.
 • Nakrájení bločků pomocí mikrotomů na řezy tenké 2-5 mikronů a nalepení tkání na sklíčko.
 • Obarvení preparátů základní metodou hematoxylin – eosin, případně za pomoci jiných dalších barvících metod.
 • Smontování preparátů na automatické lince.
 • Mikroskopické vyhodnocení patologických změn v tkáni lékařem a stanovení diagnózy.

Kontakt

Příjmová kancelář +420 485 312 302
Příjem materiálu pracovní dny 6:30 - 15:00