Pro optimální zobrazení webu je nutné aktualizovat Váš internetový prohlížeč.(Zavřít toto sdělení)

Přeložit: cs Čeština‎
Menu

Krajská nemocnice Liberec, a.s. v rámci akce „Milostivé léto“ informuje dlužníky Krajské nemocnice Liberec, a.s. o možnosti umořit pohledávky, které mají vůči nemocnici, a které byly předány do exekučního řízení.

V termínu do 30. 11. 2022 mohou dlužníci, kteří splňují následující podmínky

  • jsou fyzickými osobami, a
  • mají dluh vůči Krajské nemocnici Liberec, a.s., a
  • jejich dluh je vymáhán soudním exekutorem, a
  • řízení bylo zahájeno před 28. 10. 2021

písemně požádat soudního exekutora o zahájení postupu dle tohoto zákona, a pokud

  • uhradí jistinu (případně její nezaplacenou část) + paušální náhradu exekuce ve výši

1 500,- Kč + DPH (celkem tedy 1 815,-Kč), s poznámkou “Milostivé léto“, nebo

  • byla do 31. 8. 2022 v exekučním řízení vymožena nejméně celá vymahatelná jistina a paušální náhrada exekuce, a takto vymožené plnění není dotčeno právy třetích osob,

soudní exekutor exekuci zastaví.

 V případě, že dlužník podá soudnímu exekutorovi do 15. 11. 2022 dotaz na výši dlužné částky, prodlužuje se lhůta o počet dnů, o který exekutor překročil lhůtu k podání odpovědi a neskončí dříve, než 5 dnů ode dne, kdy byla dlužníkovi doručena odpověď soudního exekutora.

Pokud je exekuce vedena jen pro vymožení příslušenství, pak se celá vymáhaná jistina pro účely zákona považuje za uhrazenou 1. 9. 2022 a dle zákona se postupuje přiměřeně.

Ustanovení zákona se však nevztahuje na peněžité tresty nebo jiné majetkové sankce, které byly dlužníkovi uloženy v trestním řízení pro úmyslný trestný čin, pohledávky na náhradu újmy způsobené úmyslným porušením právní povinnosti a dále pohledávky věřitelů na výživném z příslušného zákona, pohledávky na náhradní výživné podle jiného příslušného zákona a pohledávky věřitelů na náhradu újmy způsobené na zdraví.

Pokud jste dlužníkem Krajské nemocnice Liberec, a.s., splňujete výše uvedené podmínky a máte zájem o splacení svého dluhu, kontaktujte prosím příslušného exekutora, který s Vámi situaci dořeší.